Finn ressurs

Rusmiddelforebygging for studenter

Hvordan jobbe med rusforebyggende tiltak?

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet var "Mangfold og ulikhet", skrev sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold en artikkel om dette temaet i et læringsmiljøperspektiv.

LMU-kartlegging 2012-2013

Universell er nasjonal pådriver i høyere utdanning innen inkluderende læringsmiljø, Læringsmiljøutvalg (LMU) og universell utforming. Vi skal bidra til å styrke utvalgene slik at de får hensiktsmessige arbeidsoppgaver, nødvendig gjennomslagskraft og riktig plassering i utdanningsinstitusjonene.

LMU-kartlegging 2014-2015

Universell har som strategi å dokumentere og synliggjøre LMUs potensiale som premissleverandør for et godt læringsmiljø, samt utrede og formidle viktige nasjonale læringsmiljøspørsmål på vegne av utdanningsinstitusjonene. For å klare dette må vi være oppdatert på det arbeid som gjøres ute ved lærestedene, og vårt verktøy er systematiske kartlegginger av det lokale LMU-arbeidet.

LMU-håndbok

Denne håndboka har som formål å gi en innføring i utvalgets arbeid – en Læringsmiljøutvalgets ABC – med en grunnleggende innføring i roller, oppgaver og arbeidsmåter. Målgruppen for håndboken er medlemmer, studenter og sekretærer i læringsmiljøutvalg (LMU), men den kan også være nyttig for administrasjon, studentorganisasjoner og ledelse ved utdanningsinstitusjonene.

LMU skal evalueres

Oxford Research skal på oppdrag for Kunnskapsdepartementet evaluere ordningen med læringsmiljøutvalg.