Finn ressurs

Universellrapport 1:2017 - Equity in Student Mobility in Nordic Higher Education (ESMHE)

The ESMHE project is a result of an initiative by the Nordic Committee of Senior Officials for Education and Research (ÄK-U), which implements the policy of the Nordic Council of Ministries of Education and Research (MR-U). The project is a part of the Nordic “Action Plan for Nordic Co-operation on Disability 2015 – 2017”.

Rusmiddelforebygging for studenter

Hvordan jobbe med rusforebyggende tiltak?

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet var "Mangfold og ulikhet", skrev sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold en artikkel om dette temaet i et læringsmiljøperspektiv.

LMU-kartlegging 2012-2013

Universell er nasjonal pådriver i høyere utdanning innen inkluderende læringsmiljø, Læringsmiljøutvalg (LMU) og universell utforming. Vi skal bidra til å styrke utvalgene slik at de får hensiktsmessige arbeidsoppgaver, nødvendig gjennomslagskraft og riktig plassering i utdanningsinstitusjonene.

LMU-kartlegging 2014-2015

Universell har som strategi å dokumentere og synliggjøre LMUs potensiale som premissleverandør for et godt læringsmiljø, samt utrede og formidle viktige nasjonale læringsmiljøspørsmål på vegne av utdanningsinstitusjonene. For å klare dette må vi være oppdatert på det arbeid som gjøres ute ved lærestedene, og vårt verktøy er systematiske kartlegginger av det lokale LMU-arbeidet.