Gent 2016

Elva som går gjennom Gent sentrum

28.-29. juni arrangerte Universell og partnere en internasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø. Tema var universell utforming av læring og undervisning, og arrangementet skulle markere avslutningen på EU-prosjektet UDLL.

Bakgrunn for konferansen

Fra 2014-2016 har Universell koordinert et EU-prosjekt som omhandler universell utforming av læring og undervisning. Prosjektpartnere har vært søsterorganisasjonene SIHO fra Belgia og AHEAD fra Irland. 

I løpet av prosjektperioden har gruppa arrangert fire fokusgruppemøter for å innhente perspektiver og erfaringer fra studenter, faglærere, ledelse og studentenes støttesystemer, med hovedfokus på tilretteleggere for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidet har resultert i to produkter:

  • En "Best Practice Guideline", som er en veileder om hvordan man kan arbeide med universell utforming av læring og undervisning gjennom sju guidelines.
  • En "Student toolkit", som er en digital verktøykasse for studenter, hvor de kan få økt kunnskap om sine vansker og behov, samt gode verktøy til å studere med disse. 

Et europeisk fotavtrykk 

28.-29. juni skulle markere avslutningen på EU-prosjektet, men offisiell start på Universell utforming av læring som hovedstrategi for inkludering i en europeisk kontekst. Konseptet har stor utbredelse og lang fartstid i USA knyttet til barne- ungdoms- og videregående skole, men med visse unntak er konseptet lite utbredt i høyere utdanning i Europa. 

Nærmere 173 deltakere fant veien til Gent og representerte 14 ulike nasjoner. Hele 37 deltakere hadde tatt turen helt fra Norge. Flere lot seg avbilde føttene som et symbol på at Europa tar sine første skritt i retning UDL som strategi for inkludering. 

 

 Bilder av deltakere fra Europeiske føtter som tar første steg mot UDL

 

Fra individuell tilrettelegging til universell utforming av læringsmiljøet

Arbeidet med tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne i Norge og Europa for øvrig er i endring. Fra å være oppgaver som løses av en sentral tjeneste ved lærestedene blir det stadig mer ansvar som tillegges fagmiljø og administrative ansatte ved fakulteter og institutter. Samtidig ser vi et skifte i fokus- fra å planlegge behovsstyrt for den enkelte student - til å arbeide proaktivt med utvikling av en undervisning som inkluderer alle.

På konferansen var det spesielt fokus på hva denne endringen vil innebære for individuelle vansker og behov for den enkelte student. Det var også innledere som diskuterte hvordan dette vil påvirke arbeidet som gjøres med tilrettelegging ved lærestedene. Resultatene som ble presentert på konferansen ble knyttet til gode eksempler på universell utforming av læring fra innovativ praksis ved læresteder som har kommet langt på dette området i Norge og Europa for øvrig. 

Alle deltakerne fikk en utgave av “Best Practice Guidelines”, og kunne se utdrag fra tipslister i utstillingen i pausene. Best Practice Guidelinen var en forløpig versjon og skal i løpet av august ferdigstilles som veileder og gjøres tilgjengelig for alle. 

Deltakere hadde også muligheten til å få en demonstrasjon av «Studentenes digitale verktøykasse» hvor studentene kunne lære om universell utforming, finne informasjon om egnet studieteknikk og tips til hvordan de kan forberede seg til eksamen. 

Fra europeisk prosjekt til norsk strategi

I løpet av to års litteraturstudier og innhenting av erfaringer har prosjetkpartnere hentet med seg viktig kunnskap i det videre arbeidet med inkludering i høyere utdanning. Prosjektets produkter - veilederen og studentenes digitale verktøykasse - er utviklet for å passe i en europeisk kontekst. I det videre arbeidet skal Universell bearbeide materiellet, slik at det vil bli enda mer tilpasset høyere utdanning i Norge. Som følge av dette vil vi tidlig høsten 2016 publisere modulen "Universell utforming av læring" i vår digitale veileder om universell utforming. Vi kan også røpe at tema vil få en stor plass på neste Universellforum som arrangeres senhøsten 2016. 

Gikk du glipp av konferansen, kan du finne Power-Point presentasjonene på konferansens offisielle nettside

Ønsker du å se bilder og kommentarer fra konferansen, besøk arrangementets Facebook-event eller ta turen innom Twitter og søk på #udll2016