Inkluderende læringsmiljø

Et godt og inkluderende læringsmiljø er grunnleggende for et rettferdig og effektivt utdanningssystem. Læringsmiljøet skal favne mangfoldet i studentmassen, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsevne. Det er vesentlig å anerkjenne at studenter har lik rett, men ulike forutsetninger og behov for å kunne ta del i læringsprosessen.

De fleste lærestedene tilbyr tilrettelegging på eksamen eller i studiesituasjonen enkeltstudenter og for grupper av studenter med sammenfallende behov.

For å gjøre utdanningen inkluderende og tilgjengelig for alle studenter har det i de senere årene vært et større fokus på å inkludere så mange som mulig i de ordinære løsningene, og redusere behovet for spesialløsninger som kan oppleves som stigmatiserende. Begrepet universell utforming brukes når en snakker om å inkludere flest mulig i de ordinære løsningene. Innholdet i begrepet har utviklet seg fra å primært omhandle det fysiske miljøet, til også å omfatte det pedagogiske og sosiale læringsmiljøet. I tråd med denne utviklingen tillegges universell utforming av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) stor betydning for et rettferdig utdanningssystem.

Det optimale ville vært om universell utforming kunne føre med seg like muligheter for alle studenter på et lærested. I realiteten er det viktig å erkjenne at universell utforming ikke løser alle utfordringer, og at en kombinasjon av universelle løsninger og individuell tilpasning er nødvendig for å gi alle studenter tilnærmet likeverdige muligheter.

Universells rolle

Universell arbeider med å identifisere "funksjonshemmende barrierer" i høyere utdanning, samt utrede og formidle kompetanse om universell utforming og individuell tilrettelegging som virkemidler for å utvikle et inkluderende læringsmiljø.

Vårt viktigste oppdrag er å bidra til nettverksbygging blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren som arbeider med dette temaet. Vi tilrettelegger for erfaringsutveksling gjennom vår årlige nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø, hvor alle interesserte blir invitert til faglig påfyll og egenutvikling. Vi har dessuten e-postlister, arrangerer forumsmøter og kommer også ut på besøk til læresteder som måtte ha behov for mer direkte oppfølging.