Internasjonal studentmobilitet

Mangfold og puzzle i global setting

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gitt uttrykk for at alle studenter bør ha internasjonal kompetanse i sin bagasje slik at de er godt rustet i et stadig mer globalisert arbeidsmarked. Universell er opptatt av at lærestedene legger til rette for at studenter med nedsatt funksjonsevne også skal få denne kompetansen.

Veien til internasjonal kompetanse

Alle snakker i dag om at internasjonalisering er viktig for studentene, men hvorfor er det viktig?  
Ved å delta i internasjonaliseringen vil studentene blant annet å få bedre språkferdigheter, økt internasjonal orientering og flerkulturell kompetanse, og ikke minst bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og egne evner.

For institusjonene vil internasjonaliseringen virker kvalitetsfremmende på både undervisning, fagutvikling og institusjonsbygging. Institusjoner som tilbyr studentene en internasjonal campus kjennetegnes ved at internasjonale og flerkulturelle aspekter gjennomsyrer hele organisasjonen, både når det gjelder som studiested, som arbeidsplass og i organisasjon og ledelse. 

Veien til internasjonal kompetanse for studentene går gjennom å utveksle eller å ta studier i utlandet. Det mange kanskje ikke tenker over, er at veien til å tilegne seg slik kompetanse også går gjennom å studere ved institusjoner her hjemme som tilbyr en internasjonal campus, som også omtales som internasjonalisering hjemme. Et alternativ som kan bidra til internasjonal kompetanse for studenter som av ulike årsaker ikke kan reise ut. 

I tillegg til disse tradisjonelle veiene, åpner den teknologiske og digitale utviklingen innen utdanningssystemene internasjonalt nye muligheter. Studietilbudet er økende når det gjelder Mooc-studier (massiv open online courses) eller andre nettbaserte internasjonale studietilbud. Reisen over landegrensene er virtuell, men studiene har i seg mange av elementene som gir internasjonal kompetanse.

Utfordringer og barrierer

Mulighetene for å skaffe seg internasjonale kompetansen er svært gode, utfordringen er å få studentene til å velge å reise ut. Universell er opptatt av at studenter med nedsatt funksjonsevne også skal ha de disse mulighetene. I 2013 - 2014 har vi gjennomført en kartlegging for å skaffe oss kunnskap om hva som eventuelt fremmer og hemmer for deltakelse i utveksling og studier i utlandet. Funnene er publisert i Universellrapporten "Internasjonal studentmobilitet - like muligheter for alle?".

Tall fra Lånekassen og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) viser at det er svært få studenter med nedsatt funksjonsevne som utveksler eller studerer i utlandet. Dette tiltross for at det i Norge må kunne sies å være relativt gode finansieringsordninger, tilbud om tilretteleggingstipend ved studier og praksisopphold i utlandet og andre virkemidler. 

Kartleggingen viser at flere av barrierene ligger innen UH-sektoren og ved lærestedene. Mange læresteder jobber godt og strategisk med internasjonalisering. De internasjonale enhetene har mye kunnskap og tilbyr et bredt spekter av tjenester overfor studentene når det gjelder å stimulere til studier i utlandet. Når det gjelder å bistå studenter med nedsatt funksjonsevne, er dessverre situasjonen en annen. Det er en utfordring at så få av disse studentene tar kontakt for bistand og veiledning. Konsekvensen er at enhetene ikke får tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å håndtere dette rådgivningsfeltet på en god måte. En annen hovedutfordring er at de fleste lærestedene rett og slett ikke har noe informasjon på sine nettsider om utveksling og studier når det gjelder studenters behov for tilrettelegging. En vond sirkel, men som relativt enkelt kan brytes ved at lærestedene iverksetter tiltak som reduserer barrierene.

Enkle og gode grep for økt rekruttering

Universell mener UH-sektoren bør sette de samme målsettingene for deltakelse i studier og utveksling i utlandet til studenter med nedsatt funksjonsevne, som alle andre studenter. For å nå målsettingene må det jobbes mer systematisk med informasjon, rekruttering og motivering. 

Universell oppfordrer lærestedene til å tenke universell utforming av informasjon og brosjyremateriel. Studenter med nedsatt funksjonsevne må forvente å finne informasjon relevant for sin situasjon på lærestedets ordinære nettsider om utveksling og studier i utlandet, fordi tilrettelegging bare er et av mange elementer som må planlegges før et utenlandsopphold.

Universell oppfordrer lærestedene til å iverksette noen gode grep både på kort og litt lengre sikt for å redusere barrierene:

 • Oppnevne tilretteleggingsrådgiverne til agenter for studier i utlandet. De møter studentene tidlig i studieløpet, og er i posisjon til å fremsnakke og motivere studentene til utenlandsopphold.
 • Sikre relevant informasjon for studenter med nedsatt funksjonsevne på de ordinære nettsidene;
  behov for tilrettelegging under studier i utlandet, finansierings- og støtteordninger, forsikring, medlemskapsfordeler i ANSA, erfaringsrapporter fra studenter med funksjonsnedsettelse osv. 
 • Gjennomføre tiltak overfor ansatte og lærere for å fremme positive verdier og holdninger.
 • Utvikle rekrutteringskampanjer og -tiltak rettet målgruppen (involver relevante enheter som rekruttering, internasjonale enhet og tilrettelegging etc.).
 • Tilby individuell coaching og praktisk bistand i hele søknadsprosessen til målgruppen.
 • Tilby bistand og koordinering vedrørende tilpasning av fagplaner og praktisk tilrettelegging ved vertsuniversitetet.
 • Ta inn eget punkt vedrørende tilrettelegging i utvekslingsavtalen med vertsinstitusjon, med spesifisering av hvem og hvordan tilretteleggingen skal skje og ansvar for finansiering.
 • Gjør det mulig for studentene å velge vertsinstitusjoner utenfor de strategiske avtalene dersom dette er begrunnet ut fra deres behov for tilrettelegging, ved å tilby samme hjelp og bistand.
 • Sørge for at rådgiverne som skal yte hjelp og bistand, har nødvendig kunnskap om virkemidlene,
  jfr høyre faktaboks.
 • Legge til rette for systematiske møter og erfaringsutveksling mellom internasjonal enhet og tilretteleggingstjenesten.
 • Diskuter internasjonal studentmobilitet for studenter med nedsatt funksjonsevne i LMU, og sikre konkrete tiltak og aktiviteter for å bedre informasjon, målrettet rekruttering og motivering rettet mot studentgruppen (handlingsplanen).

Mobilitetsprosjekt Norden

På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Universell i 2015/2016 koordinert et prosjekt om studentmobilitet i Norden. Formålet er å avdekke metoder, praksis og erfaringer med tilretteleggingsarbeid og utveksling mellom nordiske land med mål om å få til gode samarbeidsordninger og flyt når det gjelder utveksling for studenter med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet fokuserer på studentmobilitet i de nordiske landene. Prosjektrapporten vil bli publisert på våre nettsider i slutten av 2016. Kontaktperson nordenprosjektet: Elinor.Olaussen@ntnu.n.

Universell følger opp

Universell følger opp funn fra ulike kartlegginger samt de henvendelser vi får vis a vis de sentrale offentlige aktørene blant annet Kunnskapsdepartementet, Senter for internasjonalisering av utdanning, ANSA, NAV, Lånekassen.

Universell yter også bistand til læresteder som ønsker ulike typer råd og veiledning i spørsmål vedrørende mobilitet for studenter med nedsatt funksjonsevne. Kontaktperson internasjonal mobilitet: Marit.svendsen@ntnu.no.