Digital veileder om universell utforming av læring

Arbeider du med å støtte studenter med nedsatt funksjonsevne i studiehverdagen? Samarbeider du med faglærere om å finne gode løsninger slik at studenten kommer seg gjennom faget? Hender det at det er vanskelig å finne argumenter eller forslag til hvordan studenten kan gjennomføre eksamen på en annen måte? Eller er du kanskje selv en faglærer som lurer på hvordan du kan planlegge undervisnings og vurderingsmetoder som inkluderer mangfoldet av studentene?

Da er vår digitale veileder om universell utforming noe for deg. I dag, 6. september, åpner vi modulen som handler om universell utforming av læring (UUL).

Inkludering - et institusjonelt ansvar?

Høyere utdanning står for tiden ovenfor store omskiftinger når det gjelder inkludering av og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne. I lang tid har ansvaret blitt fulgt opp av en egen Tilretteleggingstjeneste eller veiledere som har hatt en slik tilleggsoppgave. Nå ser vi at flere institusjoner gjennomfører en desentralisering av arbeidsfeltet, hvor ansvaret i stadig større grad flyttes ut på fakultetene og andre avdelinger. En av fordelene med dette er at oppfølgingen av studentene foregår nærmere fagmiljøene, og at stadig flere deler av institusjonen tar ansvar for å inkludere mangfoldet.

Ser man dette i lys av utviklingen som foregår i undervisning og innenfor IKT med innovative undervisningsformer, fleksibel og digital læring preget av mer studentaktivitet, er universell utforming av læring et viktig rammeverk og rettesnor.

Fra reaktiv til proaktiv inkludering

Universell utforming av læring er et rammeverk som kan benyttes i utviklingen av studieprogram og emner. Den tilbyr en oppskrift på utvikling av læringsmål, utbyttebeskrivelser, undervisningsmetoder, teknologi og vurderingsformer som passer til en mangfoldig studentgruppe. Universell utforming av læring oppfordrer faglærere til å planlegge og utforme undervisning proaktivt, slik at stadig flere studenter blir inkludert i de ordinære løsningene, og behovet for særløsninger blir redusert. På denne måten vil flere studenter oppleve mestring og selvtillit.

Europeisk prosjekt som forløper til nasjonal satsning

Fra høsten 2014 til sommeren 2016 har Universell koordinert et EU-prosjekt om denne tematikken. Søsterorganisasjoner fra Belgia og Irland har bidratt som partnere i utforskningen av hvordan prinsipper for universell utforming kan omsettes i en undervisnings- og læringskontekst i høyere utdanning i Europa. Samarbeidet har resultert i tre produkter:

  1. En Best Practice Guideline - i hvordan man kan implementere universell utforming av læring som strategi for inkludering på lærestedet.
  2. En Student Toolkit – som er en verktøykasse for studenter som studerer med en funksjonsnedsettelse.
  3. En avsluttende internasjonal konferanse om tema som ble arrangert i Gent juni 2016.

Idéene og erfaringene fra prosjektet lever videre, og Universell er nå i ferd med å oversette og tilpasse lærdommen til en norsk kontekst. Første introduksjon til tema er presentert i vår digitale veileder for universell utforming. Her kan du lese om hvorfor vi bør kombinere universell utforming og læring og konkrete tips til hvordan man kan utvikle undervisning og vurderingsmetoder til å inkludere mangfoldet blant studentene. Du kan lese om forholdet mellom individuell tilrettelegging og universell utforming, og få mange tips til ressurser som kan bistå i det daglige arbeidet. Den digitale veilederen er skrevet for deg som arbeider med tilrettelegging i dag, for deg som støtter andre som underviser eller for deg som faktisk underviser selv.

Målet er å gjøre flere faglærere bevisste på det mangfoldet som finnes i enhver studentpopulasjon av en viss størrelse. Samtidig ønsker vi å gi den enkelte redskaper og tips til hvordan man kan utforme undervisningen på en måte som er nødvendig for noen studenter, men som samtidig vil heve kvaliteten for alle studentene.

Ønsker du å lære mer om universell utforming av læring? Blir du nysgjerrig på hvordan universell utforming kan implementeres på ditt lærested? Meld deg på årets Universellforum! Det arrangeres i Bergen 29. november. Program er under utvikling, så følg med på våre nettsider for påmeldingen som åpner medio september.