Fylkessamarbeid mellom NAV og læresteder

Utdanningsinstitusjonene og NAV har et felles mål om å sikre vellykkede studieløp og bygge ned barrierer i overgangen til arbeidslivet for studenter med nedsatt funksjonsevne. I Møre og Romsdal har NAV og høgskolene i fylket etablert et samarbeid nettopp for å styrke relasjonen og imøtekomme felles mål.

- Det er høgskolene i Volda, Ålesund og Molde som representerer universitets- og høgskolesektoren i samarbeidet. Her deltar tilretteleggingskontakter som har ansvar for studenter med nedsatt funksjonsevne og rådgivere fra tilsvarende studentsamskipnader, opplyser initiativtaker og fylkeskoordinator for Jobbstrategien, Randi Kvammen.

- Fra NAV deltar en veileder/teamleder fra de lokale NAV- kontorene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt koordinator for Tilretteleggingsgarantien ved Hjelpemiddelsentralen og fylkeskontoret. NAV Arbeidslivssenter deltar med arbeidslivscoach og leder for fagnettverk delmål 2, og fra fylket deltar utdanningskontakt (videregående skole) og jeg som fylkeskoordinator for Jobbstrategien, sier hun entusiastisk.

Bakgrunnen for samarbeidet var et ønske om å bygge relasjoner slik at det skulle være enklere å ta kontakt, bli kjent med hverandre sine tilbud og virkemidler, samt utveksle praksis og opplevde behov. Blant annet har det vært en utfordring å få kjennskap til tilretteleggingsbehovet til studenten på et tidlig stadie og å vite hva som skal til for å imøtekomme behovet til studenten. Samtidig er det kjent at studiesituasjonen for studenten blir bedre desto tidligere man starter planleggingsprosessen. Som følge av dette tok NAV kontakt med høgskolene og etterspurte et tettere samarbeid vedrørende studentene som har fått godkjent et utdanningsløp fra NAV, og vips var gruppa etablert.

Målgruppa for fylkessamarbeidet er personer som har utdanning som arbeidsrettet tiltak fra NAV. For skoleåret 2013/2014 utgjør det hele 534 personer i fylket, og av disse er 154 studenter under 30 år og i målgruppa for Jobbstrategien.
- Samarbeidet som er etablert med høgskolene og samskipnadene har til hensikt å komme alle studentene til gode uavhengig av alder, mens noen av de nye tiltakene som kom i forbindelse med Jobbstrategien er forbeholdt personer under 30 år, presiserer Kvammen.

Organisering av møtene

Det er fylkeskoordinatoren som har det praktiske ansvaret med å kalle inn til møtene, skrive referat og legge ut informasjon på NAV sitt intranett. Koordinatorene for Tilretteleggingsgarantien ved fylket og Hjelpemiddelsentralen deltar fast i en planleggingsgruppe, mens lærestedene og samskipnadene deltar hver sin gang. Hittil har Molde og Volda deltatt i planleggingen, og på neste møte er det Ålesund sin tur.

Kvammen meddeler at samarbeidsgruppa har god erfaring med å invitere eksterne bidragsytere til møtene. – Vi har hatt innlegg fra "Rådet for psykisk helse" som har utviklet prosjektet Go Campus for å sikre at unge voksne med psykiske problemer skal klare overgangen fra videregående til høyere utdanning, mens "Fannefjord videregående" skole delte sine erfaringer om å være i gang med en Go Campus- gruppe, avslører hun.
– I tillegg har "Universell" deltatt med en gjennomgang av gjeldende lovverk, relevante prosjekt og erfaringer med suksessfaktorer for tilrettelegging i høyere utdanning.

Samarbeidets betydning og erfaringer så langt

Tilretteleggingskontakt på Høgskulen i Volda, Ingunn Teigen Blindheim, opplever at samarbeidet har hatt stor betydning for henne som kontaktperson på lærestedet: - Samarbeidet gir oss et nettverk, der folk med ulik bakgrunn og kunnskap kan samarbeide mer ubyråkratisk. Blindheim forklarer at samarbeidet i beste fall kan føre til at det blir fortgang i enkeltsaker, og at en i større grad kan påvirke hverandre til å sette personen det gjelder i fokus.

Lærestedene har store fordeler av et slikt samarbeid, blant annet ved å få økt kunnskap om NAV, om deres organisering og de støtteordninger de tilbyr. I tillegg kan lærestedene stille direkte spørsmål om ordninger som virker fremmed og ulogisk. - NAV sine representanter tar med seg innspill vi gir på konkrete ting som f. eks skjema og informasjonsflyt, og vi kan diskutere løsninger i et tverrfaglig forum, forsikrer hun.

Til tross for at fylkessamarbeidet har sådd gode frukter ser både Blindheim og Kvammen at det kan være utfordringer. - Vi har grunnleggende ulik tenkning, der vi må ha fokus på læring og faglige krav, mens NAV ønsker å bruke utdanningen for å få studentene gjennom og ut i arbeidslivet, opplyser Blindheim. Det er generelt en utfordring at kommunikasjonen starter for sent i enkelte saker, og dette prøver vi å bedre gjennom samarbeidet. Samtidig ser vi at NAV jobber innenfor et stramt regelverk, men vi får økt forståelse for hverandre gjennom disse møtene, legger hun til.

Kvammen ser utfordringer med spredning av informasjon om gode løsninger ellers i organisasjonen, og mener det alltid vil være slik at de som deltar på samarbeidsmøtene vil få den beste informasjonen og størst eieforhold til løsninger som blir diskutert. Det å sette av tid for å delta i et slikt samarbeidsforum kan være en utfordring i en travel hverdag. Her kan det bli konflikt mellom det å sette av tid til systematisk arbeid kontra det å følge opp den enkelte student.

Begge partene anbefaler å starte lignende samarbeid i andre fylker. Kvammen anbefaler andre fylkeskoordinatorer å ta kontakt med aktuelle høgskoler og studentsamskipnader for å diskutere mulighetene for et nærmere samarbeid. – Vår erfaring er at lærestedene var veldig positive, men at de var usikre på hva samarbeidet ville innebære.

Hvem som deltar i gruppen er også avhengig av hvordan arbeidet for studenter med nedsatt funksjonsevne er organisert på lærestedet. I Møre og Romsdal samarbeider rådgiverne ved høgskolene og studentsamskipnadene tett, og derfor har det naturlig at begge deltar i nettverket. Kvammen utdyper at det er viktig at ulike fag- og kompetansemiljø i NAV deltar, spesielt rådgivere fra NAV Hjelpemiddelsentral har en viktig funksjon i et slikt nettverk.

Også Blindheim er opptatt av hvem som deltar i samarbeidet og fremhever betydningen av en ansvarlig kontaktperson i NAV. - Vi har erfart store fordeler med at samarbeidet har en ansvarlig kontaktperson i NAV, for de vet best hvilke personer som bør delta derfra.

I Møre og Romsdal har de valgt å starte samarbeidet med å etablere et nettverk, og de har klare ambisjoner i det videre arbeidet. - I tiden fremover vil vi arbeide med å få på plass en samarbeidsavtale mellom høgskolene, studentsamskipnadene og NAV. Det ville vært svært nyttig og virkningsfullt hvis samarbeidet ble forankret på ledernivå, avslutter en fornøyd prosjektleder, Randi Kvammen.

Universell gjør oppmerksom på at det pågår et lignende samarbeid i Agder-fylkene, samtidig som det planlegges å opprette et samarbeid mellom lærestedene og NAV Hjelpemiddelsentral i Sør- Trøndelag.

Universell vil følge med på utviklingen, og bidrar gjerne med kunnskap og erfaringer om felles mål og konkrete problemstillinger i grenselandet mellom student, lærested og NAV.