Med drømmejobben i sikte? Jobbsøkerseminar for studenter med nedsatt funksjonsevne

Mange studenter med tilretteleggingsbehov opplever overgangen til arbeidslivet som ekstra utfordrende. De har ofte liten erfaring med arbeidslivet, og derfor begrenset kjennskap til hva det vil si å være en arbeidstaker. Mangelfull erfaring kan skape usikkerhet og liten tro på mestring. Mange er også redd for å bli møtt med fordommer, og er usikker på om, i hvilken grad og når de skal være åpne om sin funksjonsnedsettelse i søkeprosessen. De fleste utdanningsinstitusjoner arrangerer jobbsøkerkurs for sine studenter, men den 31. oktober 2013 var Tilretteleggingstjenesten ved NTNU det første lærestedet i landet til å arrangere et jobbsøkerseminar for studenter med nedsatt funksjonsevne. Universell har møtt Hanne Kvello som er rådgiver for studenter med nedsatt funksjonsevne ved NTNU, for å høre om planleggingsprosessen og gjennomføringen av seminaret.

- Den formelle bakgrunnen til jobbseminaret var et samarbeidsprosjekt som Tilretteleggingstjenesten ved NTNU hadde med NAV, Gjensidige forsikring og Høgskolen i Sør- Trøndelag fra 2006- 2008. Prosjektet «Jobbklar» hadde til hensikt å utvikle gode metoder for å hjelpe studenter med funksjonsnedsettelser i overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet. Etter prosjektet ble det konkludert med å fortsette arbeidet på tre måter. Det var viktig å ha samarbeid med karrieretjenesten, å etablere kontakt med NAV, samt å arrangere et jobbseminar for å nå ut til mange studenter på en gang.

- Jobbseminaret skulle primært redusere studentenes usikkerhet rundt egen kompetanse og diskutere muligheter og begrensninger som studentene kan møte i arbeidslivet. I tillegg er det viktig å opplyse om hva de har rett til av tilrettelegging i arbeidssituasjonen. Kvello avslører at hovedmålet med seminaret likevel var å skape motivasjon og idéer til hva studentene selv kan gjøre for å ta tak i egen situasjon og lykkes med overgangen.

Programmet for dagen var mangfoldig og bestod av viktige aktører som på hvert sitt vis jobber målrettet for å inkludere alle studenter i studier- og arbeidsliv. Karrieretjenesten startet dagen med å snakke om hvordan man blir attraktiv på arbeidsmarkedet. Budskapet var klart: Kartlegg deg selv, kartlegg arbeidsmarkedet, bygg nettverk og vær mest mulig åpen om funksjonsnedsettelsen for å redusere potensielle (feil)tolkninger fra arbeidsgiver. NAV Jobbstrategien fortalte om de utfordringene som de ser at personer med funksjonsnedsettelse kan ha i møte med arbeidslivet og hva det kan være lurt å tenke gjennom på forhånd. De informerte også om rettigheter og hva NAV kan bidra med i overgangen til arbeidslivet. NAV Hjelpemiddelsentral opplyste om hva de kan tilby av tjenester slik at studenten selv har kunnskap om tilrettelegging som finnes og kan redusere usikkerhet hos arbeidsgiver.

Bedriftene Kantega og Skatteetaten representerte arbeidslivets stemme når de delte sine erfaringer med ansatte som har tilretteleggingsbehov. Her ble studentene oppmuntret til å reflektere over hva de selv kan gjøre for å øke sine sjanser i arbeidsmarkedet ved å vite hva de trenger av tilrettelegging og ha et bevisst forhold til sine styrker. Tidligere student Torstein Lerhol avsluttet dagen med et innlegg som skulle inspirere til initiativ, ansvar og kreativitet.

God oppslutning

Det var hele 22 studenter som hadde meldt seg på, og 15 av dem møtte opp på seminaret. Med denne studentgruppa må man være åpen for at oppmøtet avhenger av dagsformen, og at deltakerne av ulike grunner deltar kun deler av dagen.

- 22 påmeldte er god oppslutning med tanke på at det er første gang jobbsøkerseminaret arrangeres. Det sier noe om behovet og interessen, påpeker Kvello. Oppmøtet ga god spredning i studier og studenter fra sosionom, pedagogikk, lærerutdanninga, informatikk, profesjonsstudiet i psykologi, fysioterapi og sivilingeniør var blant utdanningene som var representert. Fordeling av type funksjonsnedsettelse spente seg fra hørsel, synshemming og bevegelse til nevropsykiatriske utfordringer og psykiske lidelser. Selv studenter som allerede hadde fått jobb deltok på seminaret, og det sier litt om betydningen av slike arrangement.

Kvello forteller at de ønsket å åpne opp seminaret for studenter fra alle læresteder i Trondheim. - Vi trykte opp plakater og sendte rundt til alle vi tenkte var aktuelle, vi annonserte i studentavisa og opprettet en egen nettside for arrangementet. Det ble også spredt informasjon internt på NTNU, blant annet til fakultetene. Men det som gjorde susen og det som rekrutterte flest deltakere var de personlige mailene som vi sendte ut til studenter som har vært på tilretteleggingssamtaler, hevder Kvello.

Tilretteleggingstjenestens rolle og ansvar

Det er ikke gitt at utdanningsinstitusjonene har et ansvar i overgangen til arbeidslivet for studenter med nedsatt funksjonsevne.

- Det oppfordres til at det skal tas mer ansvar, og det må gjøres som et samarbeid mellom karriere- og Tilretteleggingstjeneste fordi Karrieretjenesten har kunnskap om- og kontakter i arbeidsmarkedet, mens sistnevnte har kunnskap om tilretteleggingsbehov og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse. Ansvaret kommer tydelig frem i NTNUs handlingsplan, hvor Tilretteleggingstjenesten har en koordinerende rolle for å få ting i gang. Kvello opplever et naturlig ansvar i å initiere slike tiltak fordi Tilretteleggingstjenester har fokus på denne studentgruppa i det daglige, mens Karrieretjenester har alle studenter som sin målgruppe. Når Tilretteleggingstjenester trekker frem dette fokuset, vil temaene også inkluderes i karrieretjenestenes kurs, samtidig som det er fint for Tilretteleggingstjeneste å være oppdatert på hva som rører seg i arbeidslivet. Tilretteleggingstjenesten har ikke kapasitet til å fungere som en jobbsentral, men et samarbeid med karrieretjeneste og bedrifter kan gi gode frukter.

Hvilke tips vil du gi til andre som tenker på å arrangere lignende seminar?

- Tilretteleggingstjenesten har sett stor nytteverdi i å hente inn eksterne kontakter i forbindelse med planlegging av innhold og form – og den praktiske gjennomføringen av seminaret. Ikke kjør seminaret rent universitet/ lærested, men hent inn aktører utenfra også. Det kan være kjekt til senere anledninger å ha kontakt med flere samarbeidspartnere, samtidig som kompetansen på området samles og gjøres tilgjengelig for studentene.

Tilretteleggingstjenesten har erfart at det ikke er lett å vite hvordan man skal markedsføre, for det er ikke alle som kjenner seg igjen i begrepet «funksjonsnedsettelse». Kanskje burde man heller appellere til studenter som har hatt bruk for tilrettelegging i studiene- eller i overgangen til arbeidslivet og bruke eksempler på studentgrupper som kan ha glede av seminaret for å nå gjennom til flest mulig i annonseringen.

Tilbakemeldingene blant studentene etter seminaret har vært utelukkende positive. På spørsmål om i hvilken grad seminaret ga noen tanker/ idéer til hvordan de kan øke sine sjanser til å få jobb var gjennomsnittskarakteren 4,1, noe som tilsvarer litt bedre enn «I stor grad». På spørsmål om i hvilken grad seminaret bidro til at man føler seg tryggere i overgangen studier- arbeidsliv var gjennomsnittskarakteren 3,9, altså helt opp mot «I stor grad». En student hadde også kommet bort personlig og påpekt at alt er mulig.

- Slike tilbakemeldinger skaper motivasjon til å arrangere et slikt seminar igjen, avslutter Kvello med et smil.