Hjelpemidler

Leselist

Definisjonen på et hjelpemiddel er produkter som er utviklet for, eller spesielt egnet for, personer med nedsatt funksjonsevne og som ikke er vanlig i befolkningen. Det betyr at det som hjelpemiddelsentralene i utgangspunktet låner ut er spesielle produkter som ikke mennesker uten funksjonsnedsettelser har et spesielt behov for.

Hjelpemiddelsentralene er ressurs- og kompetansesentra på teknisk tilrettelegging innenfor sitt fylke. Hjelpemiddelsentralene har 2. linjeansvaret, og deres viktigste samhandlingspartner er førstelinjen (lærestedet) eller de som er nærmest brukeren. Det betyr at hjelpemiddelsentralen er avhengig av et godt samarbeid for at studenten skal få en god teknisk tilrettelegging. Det er Folketrygden som eier hjelpemidlet og låner ut dette så lenge man har behov for et konkret hjelpemiddel. Det er hjelpemiddelsentralen i det fylket der man oppholder seg som har reparasjonsansvar for hjelpemidlet som er lånt ut.  

For at man skal være berettiget til å låne et hjelpemiddel må det foreligge en vesentlig og varig funksjonshemming. Begrepet varighet tar utgangspunkt i at man må forvente å kunne ha nedsatt funksjonsevne i minst to år.

For studenter som trenger tilrettelegging i form av hjelpemidler på studiestedet vil universitetet eller høyskolen være det mest naturlige valg som førstelinje og kontaktperson vedrørende hjelpemidlet. Det er førstelinjen sitt ansvar å lære opp brukeren i hjelpemidlet. Alle NAV Hjelpemiddelsentraler arrangerer gratis kurs i ulike tema innenfor hjelpemidler. Du kan lese mer om disse kursene om du går inn på nav.no og søker på «kurs». Dersom det er ledig kapasitet på kursene som arrangeres i andre fylker kan man også gå på disse. Enkelte ganger kan studenten ha behov for teknisk tilrettelegging i form av produkter som ikke faller innunder Folketrygdens ansvar å finansiere. Dette kan være produkter som er spesielt godt egnet for studenter med funksjonsnedsettelser, som er å finne i vanlig ordinær handel. Eksempel på slike produkter kan være smarttelefoner med gode kalenderfunksjoner for å minne studenten på viktige avtaler, forelesninger og andre strukturelle ting.  I slike saker har NAV Hjelpemiddelsentral et rådgivende ansvar for å finne en god tilrettelegging for studenten.

Det er hjelpemiddelsentralen der man er folkeregistrert som behandler søknaden, mens det er den hjelpemiddelsentralen der man oppholder seg som står ansvarlig for utleveringen og annen oppfølging.

Dersom en student med nedsatt funksjonsevne ønsker å ta med hjelpemidlene sine til utlandet, må dette avklares med NAV Hjelpemiddelsentralen som har lånt ut hjelpemidlene hvis oppholdet skal vare mindre enn 12 måneder. I Norge er hjelpemidler en rettighet dersom man fyller de juridiske vilkårene for dem. Det betyr at man kan klage på et eventuelt avslag. For å kunne få låne hjelpemidler av Folketrygden må man ha en varig og vesentlig funksjonsnedsettelse. Det betyr at hjelpemiddelet må kompensere for utfordringene funksjonsnedsettelsen medfører. På nav.no kan du finne mer informasjon om hjelpemidler.

En oversikt over hva som finnes på markedet av hjelpemidler kan man få ved å se på hjelpemiddeldatabasen
Vær oppmerksom på at dette er en stor oversikt over hjelpemidler og NAV har ikke kontrakt med alle leverandørene.