Hjelpemidler til personlig stell

Noen studenter vil kunne trenge ekstra utstyr gjennom studiehverdagen for å ivareta sine personlige behov knyttet til stell og hygiene.

I prinsippet er det en ansvarsdeling mellom studiestedet som har ansvar for handicaptoaletter og universell utforming og folketrygden som kan låne ut konkrete hjelpemidler for dette formålet. En grunnleggende forståelse av ansvarsdelingen kan oppsummeres med at utstyr som går til enkeltindivider vil være folketrygdens ansvar, og faller utenfor studiestedets tilretteleggingsansvar. Det vil være vanskelig å gi noen helt konkret beskrivelse av hva som kan lånes ut av folketrygden og hva som er studiestedets ansvar utover selve hovedregelen om at individuelt utstyr vil i all hovedsak være folketrygdens ansvar. Når det gjelder hjelpemidler til personlig stell, er det viktig å ha en god dialog med hjelpemiddelsentralen i søknadsprosessen.