Organisering av NAV

NAV har ansvaret for å gjennomføre arbeidsmarked-, sosial-, trygde- og pensjons-politikken i Norge. NAV skal gi mennesker muligheter til arbeid, meningsfulle aktiviteter og økonomisk trygghet.

Arbeids- og velferdsetaten forvalter arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) og lov om sosiale tjenester i NAV.

Arbeids- og velferdsforvaltningen består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles, lokale NAV-kontorene. Tjenestelinja i NAV består av NAV Fylke (og underliggende kontorer som NAV Arbeidsrådgivning, NAV Arbeidslivssenter og den statlige delen av NAV-kontorene), NAV Hjelpemidler og tilrettelegging (hjelpemiddelsentralene og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse) og NAV Kontaktsenter.