Arbeids- og utdanningsreiser

Støtte til transport med drosje til og fra lærested eller arbeid er mulig for studenter med varige forflytningsvansker som ikke kan reise med offentlige kommunikasjonsmidler.

Dette tiltaket ble etablert som en forsøksordning i 2001, og skulle tilpasses etablerte ordninger for transport og støtte og fange opp personer med nedsatt funksjonsevne som har falt utenom disse ordningene. Fra 1. september 2014 vil denne ordningen være landsdekkende, og slik bli en permanent ordning.

For å få støtte til Arbeids- og utdanningsrieser må forflytningsvanskene være varige, det vil si lenger enn ett år. Transportbehovet kan være av kortere varighet, eksempelvis under enkelte perioder i løpet av studiet. NAV vurderer om en reise kan være en så stor belastning at den hindrer personen i å fungere tilfredsstillende i arbeids- eller utdanningssituasjonen. Blinde og svaksynte omfattes også av ordningen.

Manglende kollektivtilbud i nærmiljøet er ikke alene grunn til å få dekket transport dersom personen i utgangspunktet er frisk nok til å bruke offentlig transport. Det er altså graden av funksjonsvansker som avgjør om personen omfattes av ordningen.

De som får innvilget ordningen får et reisekort og bestiller transporten selv. Vedkommende kan velge fritt hvem de vil bestille reise hos blant transportører med løyve til å utføre persontransport, som regel drosje. De som har dekket daglige reiseutgifter fra NAV-kontoret, grunnstønad til transport, bil fra folketrygden eller TT-reiser til arbeid eller utdanning får ikke dekket transport.