Tilretteleggingsgaranti (TG)

Tilretteleggingsgaranti skal bidra til at flere som har en funksjonsnedsettelse skal få eller beholde en jobb. Tilretteleggingsgaranti kan være en fast kontaktperson i NAV som samordner hjelp etter behov.

Tilretteleggingsgaranti skal sikre en rask saksbehandling, samordnet bistand fra NAV, og trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb. 

NAV skal i samarbeid med studenten og eventuelt tilretteleggingstjenesten/andre vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for at studenten skal få en jobb. Disse tiltakene blir skrevet ned i en skriftlig servicegaranti i samarbeid med student/arbeidssøker. Avtalen blir undertegnet av alle parter. NAV forplikter seg til støtte i form av oppfølging, tilskudd eller hjelpemidler innen avtalte frister. Tilretteleggingsgarantien skal være utformet i tråd med behovene til studenten/arbeidssøkeren, og skal alltid inneholde navn på en fast kontaktperson i NAV som skal sørge for koordinering av bistanden fra NAV.

Alle arbeidsrettede virkemidler i NAV er aktuelle for tilretteleggingsgarantien, for eksempel utdanning som tiltak, hjelpemidler og veiledning om tilrettelegging og oppfølging fram mot jobb i tråd med studentens/arbeidssøkerens behov.

En tilretteleggingsgaranti skal vare så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.