Studenter med ADHD og Asperger syndrom

Stadig flere rådgivere for studenter med nedsatt funksjonsevne angir at de møter et økende antall av studenter som har ADHD og/eller Asperger syndrom. I studentmassen rapporterer hele 1,7 % av studentene å ha en form for nevroutviklingsforstyrrelse.

Det kom frem i en læringsmiljøundersøkelse Universell gjennomførte blant 8600 studenter fra sju ulike læresteder i 2012. Mange av disse studentene har omfattende utfordringer i studiesituasjonen og er både tids- og ressurskrevende å følge opp.

Studentene med ADHD og Asperger syndrom utgjør en mangfoldig gruppe med usynlige vansker, og hva som fungerer kompenserende kan variere i stor grad. Samtidig har de mange sammenfallende behov, og kunnskap om både likheter og ulikheter i dette mangfoldet er viktig å ha for best mulig tilrettelegging for disse studentene.

Kunnskap og verktøykasse

Formålet med denne veilederen er å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa. Veilederen skal gi dybdekunnskap og fungere som en verktøykasse og oppslagsverk i det daglige arbeidet med tilrettelegging i høyere utdanning. Hovedfunn og våre anbefalinger presenteres på nettsiden, mens hele veilederen kan lastes ned i sin helhet i ressursboksen på denne siden.

Den skriftlige veilederen er strukturert i to hoveddeler, hvor del en inneholder de første fem kapitlene som består av:

  • Dybdekunnskap om diagnosene (kapittel 2)
  • Erfaringer fra studenter med ADHD og Asperger syndrom (kapittel 3)
  • Lærestedenes erfaringer med gode tilretteleggingstiltak (kapittel 4)
  • Erfaringer fra læresteder i utlandet (kapittel 5).

Del to har til hensikt å gi anbefalinger om hensiktsmessig tilretteleggingspraksis og være en verktøykasse i det daglige arbeidet. Her presenteres:

  • En oversikt over anbefalte tiltak for studentene (kapittel 6)
  • Offentlige ressurser man kan støtte seg på (kapittel 7)
  • Tips om lesestoff, dokumentarer og applikasjoner som kan øke kunnskap og forståelse både for støtteapparat og studenten selv (kapittel 8).

Målgruppe

Målgruppen for veilederen er fortrinnsvis rådgivere som arbeider med å tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse i høyere utdanning. Samtidig vil den kunne tilby relevant kunnskap til rådgivere i videregående skole, slik at de kan bistå studentene med veiledning i overgangen til høyere utdanning, og sikre at studentene tar tidlig kontakt vedrørende sine behov. Studenter med ADHD og Asperger syndrom er en forlenget målgruppe, og kan ha spesielt glede av ressursdelen i kapittel 8.1.

Behov for en veileder

Anbefalingene som fremgår i veilederen er basert på erfaringer fra et utvalg studenter og de lærestedene som besvarte kartleggingsundersøkelsen. Vi kan dermed ikke vite alt om erfaringer og tiltak som tilbys på øvrige læresteder. Veilederen gir forslag om hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige, men det er ikke gitt at de vil passe til alle studenter eller at alle institusjonene vil tilby disse tiltakene.

Det er et grunnleggende prinsipp at rettighetene kommer som følge av hjelpebehov og vansker, ikke av diagnose i seg selv. Hva som fungerer kompenserende for en student er ikke nødvendigvis egnet for en annen student med samme diagnose. En utfordring i dag er at mange tilretteleggingskontakter møter studentene som har en forventning om at diagnosen automatisk vil generere spesifikke tilretteleggingstiltak. Flere rådgivere møter også studenter som reagerer på at de ikke har blitt varslet om hva de har krav på av tilrettelegging. Slik er fokuset ofte på hva de har rett på som følge av at de har fått diagnose, og ikke på hva de sliter med og dermed hva som kompenserer for dette.

I andre del av veilederen, kapittel 6-8, er intensjonen å gi tilretteleggere kunnskap om ressurser og verktøy som gjør de mer i stand til  å avgjøre hvilke tilretteleggingstiltak som vil være hensiktsmessig fra student til student. Spesielt delkapittel 8.2 gir en oversikt over spørsmål som kan være virkningsfulle å stille i en kartleggings- eller veiledningssamtale med studentene for å sammen finne egnet tilretteleggingstiltak tilpasset den enkelte sin studiesituasjon.