Asperger syndrom

Asperger syndrom er en nevroutviklingsforstyrrelse. Tilstanden tilhører gruppen autismespekterforstyrrelser eller det som i ICD-10 kalles for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, og blir ofte sett på som en høyt fungerende form for autisme.

I ICD-10 er autismespekterforstyrrelser kjennetegnet av vansker med  

  • Gjensidig sosial interaksjon
  • Vansker med kommunikasjon
  • Vansker med stereotyp og repeterende atferd

I den nye diagnosemanualen til den amerikanske psykiaterforeningen DSM-5 er kjennetegnene til en autismespekterforstyrrelse inndelt i to og ikke som tidligere tre hovedområder:

  • Avvikende utvikling innen sosial kommunikasjon og interaksjon
  • Begrenset og repetitiv atferd

Personer med Asperger syndrom har intelligens innen normalområdet og flytende talespråk. De kan ofte vise omfattende kunnskaper og ferdigheter, og spesielt innen spesifikke interesseområder. Det er store individuelle forskjeller mellom personer som har Asperger syndrom. For de fleste er vanskene mest fremtredende i samspill med andre, ved mye stress og organisering av eget liv, noe som kan bli svært fremtredende i en studiesituasjon der dette er en stor del av hverdagen.

Forståelsesvansker er helt sentrale og ofte vanskelige å begripe for andre. De handler ofte om forståelse av uuttalte forhold i hverdagen som vi gjerne tar for gitt. Det kan dreie seg om skjønnsmessige vurderinger, vansker med å oppfatte andre menneskers interesser, følelser, tanker og intensjoner. Det å lese og forstå andres mimikk, gester, kroppsspråk og tonefall kan by på store utfordringer. Selv om mennesker med Asperger syndrom ofte har et godt ordforråd og god grammatikk kan de lett misforstå meningen i det som sies. De kan misoppfatte den sosiale konteksten og tolke ord bokstavelig. Det å skille det viktige fra det som ikke er så viktig, og det å se hovedlinjen kan også være krevende.

En fremtredende utfordring for studenter med Asperger syndrom er problemer med å gjennomføre aktiviteter og planer en setter seg fore, ofte omtalt som eksekutive funksjoner eller utførelsesvansker (Wolf, 2006). Det å bli avbrutt i en tankerekke eller en bestemt aktivitet kan være problematisk for mange, og enkelte kan ha behov for å starte helt på nytt. Mange personer med Asperger syndrom er lite fleksible og de kan ha en tendens til svart-hvitt tenkning. De bruker mye energi på å tolke og forstå forhold som andre anser for selvfølgeligheter. Overnevnte utfordringer fører ofte til kognitiv overbelastning, noe som gjør at mange blir raskere sliten enn andre.

Det er svært store individuelle forskjeller mellom personer som har Asperger syndrom, men det kan i tillegg være forskjell for den enkelte i fungering fra situasjon til situasjon. Vanskene forsterkes ofte av stress som eksempelvis kan oppstå ved tap av kontroll gjennom manglende struktur, brudd på rutiner eller uforutsigbar venting. Andre typiske eksempler som generer stress er tidspress og mas, utførelse av flere oppgaver samtidig, det å måtte prioritere, ta valg og planlegging av ulike aktiviteter. Overnevnte stressorer er ofte svært fremtredende i studiesituasjonen, noe som gjør de spesielt utsatt for kognitiv overbelastning, sykdomsperioder og forsinkelser i studieløpet. Det er ikke uvanlig at mennesker med Asperger syndrom er spesielt sensitiv for lyd, berøring, lukt, lys, temperatur og mange samtidige inntrykk. En god kartlegging av slike forhold på studiestedet er derfor viktig for å unngå overbelastning.

Diagnostisering og forekomst

Nyere undersøkelser viser at opp til 1 % av befolkningen kan ha vansker innen autismespekteret, mens man tidligere gikk ut fra at autisme hadde en forholdsvis lav forekomst. Mye av økningen tilskrives økt diagnostisering av personer i det mildere symptomspektret, som for eksempel Asperger syndrom.

Diagnosen «Asperger syndrom» stilles av spesialisthelsetjenesten enten ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk, habiliteringstjenesten for barn ved hjemstedet eller ved psykiatrisk poliklinikk i voksenhabiliteringen. Ved mistanke om Asperger skal man kontakte fastlege som henviser videre, uansett alder. Utredningen tar ofte lang tid, og det gjennomføres mange undersøkelser før diagnose kan stilles.

Nyere forskning viser at personer med Asperger syndrom har økt sårbarhet for psykiske lidelser. Både angst og depresjon forekommer forholdsvis ofte. Etter at DSM-5 reviderte diagnosekriteriene er man også blitt mer oppmerksom på samtidig forekomst av ADHD i denne gruppen. Videre er det holdepunkter for at tvangslidelser kan forekomme oftere enn hos befolkningen for øvrig.