Universellforum som omvendt klasserom

Gruppearbeid på Universellforum

Universellforum har blitt en tradisjon hvert partallsår. På det tiende forumet i rekken ville vi prøve noe nytt. I en tid med fokus på innovative undervisningsformer og studentaktiv læring, tok vi på oss inkluderingsbrillene og flippet forumet; vi ville vekk fra enveiskommunikasjon og lite interaksjon - til aktive deltakere, erfaringsutveksling og nettverksbygging. For når tema er universell utforming av læring og undervisning holder det ikke at interaksjon mellom deltakerne er forbeholdt lunsjpausen.

Deltakerne fikk kjenne på hva studentene gjennomgår når de er vant med tradisjonell forelesning, og de plutselig må finne sin plass i et klasserom som består av gruppeoppgaver, diskusjoner og case-arbeid. Deltakerne ble ikke møtt med et sekretariat med en ordinær registrering fra morgenen av. De ble kastet rett inn i første oppgave – å finne det gruppebordet som huste deres navneskilt. Allerede i denne prosessen rakk deltakerne å bli litt kjent.

En forutsetning for at et omvendt klasserom var oppfylt var at deltakerne på forhånd hadde fått tilgang til fagstoff, både skriftlig materiell med introduksjon til universell utforming av læring og undervisning og noen små videoklipp som skulle danne bakteppet til tema som ble gjennomgått i workshopen.

56 deltakere fra 17 ulike læresteder deltok i workshopen, og disse var fordelt på sju grupper som de fulgte hele dagen.

Universelle grep i undervisningssituasjonen - digitaliseringens muligheter

Workshopen var delt i tre sesjoner – universell utforming av undervisningssituasjonen – utforming og tilrettelegging av vurdering og eksamen - og tilretteleggerens rolle i implementeringen av UUL.

Hver sesjon hadde en introduksjon til tema, etterfulgt av gruppeoppgaver, case-arbeid og diskusjon i plenum. Gruppeoppgavene sentrerte seg rundt personas (caser) – som bestod av fire studenter med ulike funksjonsnedsettelser. Deltakerne fikk i oppgave å vurdere hvilke universelle grep en kan gjøre i planleggingen av undervisningen for å redusere behovet for individuell tilrettelegging for studentene.

Det var flere grupper som fremhevet digitalisering av undervisningen som viktige grep. Det kan være i form av videoopptak/lydopptak som blir vist i forkant av undervisningen, streaming av forelesningene, digitalisering av studielitteratur og deling av forelesningsnotater. Slike tiltak vil gi muligheter for fleksibilitet, variasjon og gjentakelse av fagstoffet.

Tilrettelegger som agent for endring

På tema «tilretteleggerens rolle», var det sentralt å diskutere hvorvidt man som tilrettelegger har myndighet og handlingsrom til å bistå i utviklingen av universelle løsninger. Når tilrettelegger skal forsøke å «selge inn» UUL som konsept til faglærere og administrativt støttepersonell, er det vesentlig å gjøre det enkelt og synliggjøre argumenter og gevinster som gjør at den enkelte ser nytteverdien. Flere grupper anbefalte å presentere UUL som en tilnærming som bidrar til å heve resultatene generelt. Det letter og varierer arbeidssituasjonen, gir mer oversikt og er kostnadsbesparende på sikt.

Gruppene diskuterte videre behovet for at det bygges en kultur for pedagogisk påfyll, hvor man starter med små kurs, og tilbyr gode ressurser og verktøy. Dersom man bygger opp kompetanse om universell utforming hos programkoordinatorer, læringssentre og universitetspedagogikken når man også ut til flere vitenskapelige ansatte mer effektivt. Med kunnskap om studenter med nedsatt funksjonsevne er personer som jobber med tilrettelegging en stor ressurs både for ledelse (top-down) og faglærere og støttepersonell (bottom-up), når det kommer til utvikling av universell undervisning og læring.

Utforming av vurdering - ulike utfordringer gir behov for ulike utforminger

Som introduksjon til utforming av vurdering og vurderingsformer utfordret psykolog og professor i universitetspedagogikk, Arild Raaheim, tilhørerne på alternativer til den tradisjonelle skoleeksamen.

Raaheim har gjennom flere bøker problematisert høyere utdannings manglende bevissthet rundt hva en ønsker å måle og oppnå med vurderingsmetodene som benyttes. – «Ønsker vi å teste studentenes kunnskap og forståelse i faget, eller ønsker vi å teste de for nervøsitet og hvorvidt de takler eksamenssituasjonen?», spurte Raaheim. Når vi samtidig vet at studentenes behov for tilrettelegging på eksamen i stor grad påvirkes av eksamensmetode, krav fra omgivelsene, kontekst og personlige egenskaper, er det mange grep man kan gjøre i planlegging av vurderingsformen som vil inkludere flere studenter, skape bedre læring og redusere behovet for tilrettelegging.

Deltakerne tok utgangspunkt i personas/caser og et løsningsforslag når de skulle vurdere universelle grep i vurderingssituasjonen. Her hadde studentene svært sammensatte behov og flere grupper diskuterte betydningen av variasjon i vurderingsformer for å gi studenter med ulike styrker og behov like muligheter til å demonstrere kunnskap. Andre grupper diskuterte at vurderingsformene burde være mer i tråd med måten man arbeider i det yrket man utdannes til. Trenger en ingeniørstudent være spesielt flink til å skrive lange avhandlinger?

Inspirasjon utenfra - man trenger flere snøballer for å bygge en snølykt

I Belgia har den nasjonale koordinatoren for et inkluderende læringsmiljø, SIHO, i flere år arrangert kurs om universell utforming av læring for faglærere ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Der har de erfart at man bør starte i det små ved å fokusere på hva faglærere allerede gjør av inkluderende praksis, for deretter la de prøve seg frem med å teste ut nye metoder under veiledning. Starter man med å kurse og coache et knippe motiverte faglærere vil man i neste omgang kunne mangedoble kunnskapen og gevinstene med UDL når disse faglærerne sprer sine erfaringer videre til sine kolleger.

I likhet med Norge har de i Belgia erfart at mange faglærere blir overrasket når de får se statistikk over hvor mange studenter som har funksjonsnedsettelse. Svært mange faglærere er skeptisk til å jobbe forebyggende med utforming av undervisning, fordi de tror at det ikke er noen i sin klasse som har funksjonsnedsettelse. Spesielt usynlige funksjonsnedsettelser er vanskelig å oppdage; Ikke alle våger å uttrykke egne behov for tilrettelegging, er bevisst de eller vet hvor man skal henvende seg for å få tilrettelegging. Utformer man universelt – og forebyggende – vil man også kunne inkludere disse studentene. Universal Design for Learning (UDL) bidrar også til å komme vekk fra den medisinske modellen hvor dokumentasjon på funksjonsnedsettelse styrer alt en har krav på av tilrettelegging.

Små steg for noen er store steg for andre

I siste sesjon ble deltakerne utfordret på å definere første steg i implementeringen av universell utforming av læring. Hva vil de ta med seg av nye oppdagelser og verktøy tilbake på lærestedet?

Som støtte i denne prosessen gikk deltakerne gjennom skaleringsøvelse og en runde med speed-date, hvorpå de til slutt skulle oppsummere første steg i en twitter-melding. Meldingen kunne skrives både fysisk og digitalt så lenge den ikke overskrev 140 tegn. Formålet med å definere første steg i en kort melding var å utfordre deltakerne til å konkretisere hva de så som mest vesentlig.

Det var stort mangfold i gruppenes fokus i denne oppgaven. Noen valgte å definere sine første steg helt konkret:

Vi samler entusiaster og sprer kunnskap. Vi skaper en Universell-gruppe som får snøballen til å rulle. #universell – den nye #universalnøkkelen #pizza

Mens andre valgte å skrive melding for å rekruttere kolleger til å fokusere på universell utforming av læring:

Bevisstgjøring og kunnskap om universell læring på agendaen nå! #uforum2016

Universell utforming av læring er nyttig for alle og nødvendig for noen. Universitetspedagogikken må la seg inspirere av dette. #uforum2016

En annen gruppe forsøkte å fange andres oppmerksomhet ved å vise til gode eksempler som har fungert for student med funksjonsnedsettelse tidligere:

Enda en Nora som er verdt å lytte til! @universell_no https://www.youtube.com/watch?v=cNqhwxg0D6A

Andre igjen, tok i bruk serveringstrikset som har vist seg å fungere bra for å lokke studenter til bedriftspresentasjoner:

Treffer du alle studentene dine? Seminar om universell utforming [dato]. Enkel servering.

Ressurser til implementering av universell utforming av læring

Om du var på workshopen eller ikke, er det bare å ta i bruk materiellet i møte med faglærere eller andre støttespillere ved ditt lærested. Del gjerne video-introduksjoner eller den skriftlige introduksjonen til de ulike temaene med dine kolleger for å gi en bakgrunnsforståelse av konseptet, eller anbefal faglærere å ta i bruk Power Point Mix som verktøy til opptak av små videoklipp eller forelesninger. Skal du arrangere kurs eller møter for å motivere faglærere til å planlegge undervisning og vurdering for mangfoldet, bruk gjerne Personas og casene som eksempel eller lag dine egne som er enda mer relevant for det enkelte fagprogram eller den konteksten du arbeider opp mot.

Ønsker du å lære mer om hvordan man kan inkludere flere studenter med funksjonsnedsettelse i de ordinære løsningene i undervisningen er det mange tips i Universells veileder om universell utforming av læring. Er du mer nysgjerrig på hvordan du må utforme word-dokument, PDF- dokument og Power Point- presentasjoner for at de skal være tilgjengelig for alle, kan du besøke modulen om universell utforming av IKT.

Deltok du på workshopen fikk du en rykende fersk fysisk utgave av veilederen vi har lagd for å implementere universell utforming av læring i alle ledd ved lærestedet. I tiden fremover skal Universell arbeide med å fornorske innholdet, både med tanke på språk og tiltak. I mellomtiden håper vi den kan være til nytte for deg som ønsker å lære mer om konkrete steg man kan gjøre, både som tilrettelegger, faglærer, student og ledelse, i utforming av universell undervisning og læring.

Workshop for faglærere

I løpet av våren vil Universell arrangere workshop for vitenskapelige ansatte som ønsker å:

  • Lære om hvordan man kan inkludere studenter med funksjonsnedsettelse i ordinær undervisning og vurdering
  • Lære om universell utforming av læring og undervisning
  • Få verktøy til hvordan man kan skape inkluderende praksis som gir bedre kvalitet for alle studenter

Kjenner du faglærere som kan være interessert eller er du selv en av de? Ta gjerne kontakt for mer informasjon på nyåret.

Vi skreddersyr også kurs og presentasjoner innen universell utforming av læring for ulike miljø eller grupper på det enkelte lærested. Har du kommentarer eller spørsmål er det bare å ta kontakt