Vurdering og vurderingsformer

Det å kunne gjennomføre eksamen er avgjørende for enhver student. Det er der kunnskapen måles, og ofte deres eneste sjanse til å vise hva de kan. Men gjennomføres eksamen på en slik måte at alle har like forutsetninger for å vise hva de kan?

Den vurderingsformen som tradisjonelt har vært mest vanlig i Norge er den lange skriftlige prøven. Denne byr dessverre på vansker for mange studenter med funksjonsnedsettelser. Kvalitetsreformen har til en viss grad lagt opp til hyppigere og mer varierte vurderinger, som gir mange en bedre opplevelse av å mestre enn den tradisjonelle skoleeksamenen. Enkelte læresteder er også veldig flinke til å bruke alternative vurderingsformer, noe som har gjort studiesituasjonen mer tilgjengelig for mange studenter med funksjonsnedsettelser.