Nettverksmøte om studenter med ADHD og Asperger syndrom

Universell arbeider med å utrede hvordan studenter med ADHD og Asperger syndrom har det i høyere utdanning. 18. november møtes referansegruppa i prosjektet for femte gang, - nå for å diskutere utkast til veileder på tilretteleggingsfeltet.

Universell etablerte i 2014 en referansegruppe som skulle bistå i utredningen av hvordan studenter med ADHD og Asperger syndrom har det i høyere utdanning. Gruppa er bredt sammensatt av praktikere som arbeider med tilrettelegging ved UiO, NTNU og HiOA og fagfolk fra nasjonale enheter som Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme og Tourettes syndrom og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. 

Sluttproduktet i prosjektet skal være en veileder og målgruppa er ansatte som arbeider med å tilrettelegge for studenter med disse vanskene.