Tenketank om universell utforming som kompetanseområde

Universell har fått i oppdrag fra KD og BLD om å arrangere en "tenketank" for å utvikle universell utforming som kunnskapsområde i høyere utdanning, både på kort og lang sikt.

Målgruppen er vitenskapelige ansatte, og formålet med forumet er nettverksbygging, kompetansedeling, videreutvikling av pådriverenheten og tilbakemelding til departementene. 

Som nasjonal pådriverenhet for universell utforming i høyere utdanning, har Universell et todelt oppdrag, og det er utvikling av punkt 2 som diskuteres i tenketanken: 

  1. Å utvikle og spre kompetanse om universell utforming som strategi for inkludering i høyere utdanning. 
  2. Å støtte fagmiljø som ønsker å heve kompetansen om universell utforming innenfor eget fagfelt, og å øke omfanget og kvaliteten på undervisning om tematikken i relevante studieretninger og emner. Som en del av dette oppdraget har vi tildelt "stimuleringsmidler" til utdanningsprosjekter.