UDLL - Workshop med studentenes støttesystemer

UDLL står for "Universal Design for Learning - Licence to Learn", og er et toårig prosjekt koordinert av Universell. Prosjektet har som formål å utforske hvordan universell utforming av læring kan være et godt virkemiddel for å utvikle et inkluderende læringsmiljø som ivaretar alle studenter, uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler.

Prosjektpartnere er SIHO fra Belgia og AHEAD fra Irland.

Tema skal belyses fra fire ulike perspektiver gjennom workshoper som arrangeres hver for seg. De fire innfallsvinklene er:

  • Student
  • Faglærer
  • Ledelse
  • Støttesystemer

Vi har tidligere arrangert én workshop med studenter, én workshop med faglærere og én workshop med ledere fra relevante departement og universitets- og høgskolesektoren. Siste workshop er med personer som bekler rollen som støtteapparat for studentene i høyere utdanning. Det kan være personer som arbeider med tilrettelegging sentralt på lærestedet, eller tilretteleggere som har ansvar for oppfølging av disse studentene på fakultet/institutt.

Målet med workshopen er å oppnå innsikt i tilretteleggeres syn på utvikling av universell utforming av læring som hovedtilnærming til å inkludere studenter i høyere utdanning. Dette omfatter også hvordan man som støttesystem oppfatter egen rolle i overgangen fra å arbeide ad-hoc med individuell tilrettelegging til å planlegge proaktivt med universelle løsninger som inkluderer alle studenter. Ut fra deltakernes samlede erfaringer ønsker vi å samle barrierer og suksessfaktorer som er tl stede fra støttesystemers perspektiv når det gjelder utviklingen av et universelt utformet læringsmiljø.

For mer informasjon, besøk prosjektets nettside