Læringsmiljøutvalg (LMU) - Universell har et nasjonalt ansvar som pådriver for læringsmiljøutvalgene ved norske universiteter og høgskoler.

Et godt læringsmiljø

Læringsmiljøet er av avgjørende betydning for studentenes prestasjoner og trivsel. Et godt læringsmiljø tar hensyn til mangfoldet i studentpopulasjonen.

Universell skal utvikle og formidle kunnskap og erfaringer om hvordan LMU kan organiseres, synliggjøres og bli en viktig premissleverandør for et godt læringsmiljø. Utvikling av feltet gjøres i samarbeid med studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementet.

Vårt mål er at læringsmiljøutvalgene skal få reell innflytelse i arbeidet med å skape gode læringsmiljø. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å tilby

  • bistand til utvikling av interne systemer for LMUs arbeid (mandat, retningslinjer, organisering, handlingsplaner)
  • løpende erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling gjennom konferanser, seminarer, epost-lister og nettsider
  • ny kunnskap om feltet gjennom utredninger, kartlegginger og opplæring
Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
- Universitets- og høyskoleloven § 4-3, tredje ledd
Les vår

Håndbok for læringsmiljøutvalg

Universell har utviklet en LMU-håndbok for representanter og andre som har interesse av arbeid i læringsmiljøutvalgene.

Finn dine

LMU-kontakter

Vi tilbyr oversikt over LMU-kontakter ved norske universiteter og høgskoler.

Fakta og funn

LMU-kartlegging 2014-2015

Kartlegging av LMUs arbeid blant 32 høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennomført i 2015.

Hva er mangfold?

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

Sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold har skrevet en artikkel om mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

Nyheter om LMU