Læringsmiljøutvalg

Illustrasjon av nettverk.

Lærestedene skal arbeide systematisk for å sikre studentene et godt og trygt læringsmiljø. Læringsmiljøutvalgene ved utdanningsinstitusjonene er viktige premissleverandører i forbedringsarbeidet.

For å lykkes med utvikling og forbedring av studentenes læringsmiljø, må lærestedene etablere gode systemer og retningslinjer for arbeidet. Universell har fått i oppdrag å være en nasjonal pådriver. Målet er at læringsmiljøutvalgene skal få reell innflytelse i arbeidet med å skape gode læringsmiljø. Lærestedene kan få bistand til utvikling av interne systemer for LMUs arbeid (mandat, retningslinjer, organisering, handlingsplaner).

Læringsmiljøutvalgene ved universitetene og høgskolene er med i LMU-nettverket. Formålet med nettverket er å skape en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Universell legger til rette for løpende erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling i nettverket via konferanser, seminarer epost-lister og nettsider. 

LMU-nettverket møtes årlig på et dagseminar (LMU-forum) for diskusjon av aktuelle tema innen læringsmiljø.  Universell fasiliteterer konferansen og referansegruppen LMU deltar med innspill på tema og program.

Årsrapport og handlingsplaner LMU

Alle utdanningsinstitusjoner skal utarbeide handlingsplaner og årsrapporter for arbeidet med utvikling av studenters læringsmiljø, herunder handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Universell gjennomfører systematiske kartlegginger av lærestedene og LMUenes arbeid innen læringsmiljø. Gjennom kartleggingene holder vi oss oppdatert på det arbeidet som utføres, og de gir oss god innsikt i hvilke utfordringer lærestedene opplever lokalt.

Universell foretok i 2009 for første gang en gjennomgang av LMU-årsrapportene ved 35 læresteder. Resultatet er presentert i Universellrapporten "læringsmiljøutvalgenes årsrapporter".

Fra 2013 har Universell gjennomførten elektronisk kartlegginger av arbeidet i læringsmiljøutvalgene.
Kartleggingene foretas annet hvert år, og siste kartlegging var i 2015. På våre nettsider om LMU-kartleggingene er alle rapportene publisert.