Fysisk læringsmiljø

Det fysiske læringsmiljøet kjennetegnes av faktorer som gjelder fysisk forhold og omgivelser. De fysiske omgivelsene skal være utformet slik at de legger til rette for gode og inkluderende læringsprosesser for alle, og uten å være til hinder for studiene.

Utformingen av det fysiske læringsmiljøet vies stor plass i universitets- og høgskoleloven, og læringsmiljøutvalgene er gjennom loven pålagt å bidra til at bestemmelsene om det fysiske arbeidsmiljøet blir gjennomført. Det handler i praksis om faktorer som bygningsmasse, lysforhold på lesesalen, lyd i auditorier, gang- og sykkelveier, uteområder, ventilasjon på biblioteket, tilgang på hvilerom, tilrettelegging for begge kjønn, og god fysisk tilgjengelighet osv. Også universell utforming er med i listen over utformingen av det fysiske læringsmiljø, men Kunnskapsdepartementet har tidligere bekreftet at dette gjelder mer enn de rent fysiske forhold, deriblant utformingen av læremidler. Alle læresteder er som en følge av dette pålagt å utforme en handlingsplan for godt læringsmiljø for studenter med nedsatt funksjonsevne, og å prioritere tiltak for et universelt utformet læringsmiljø. Mange læringsmiljøutvalg arbeider med dette plandokumentet.