Hva er et læringsmiljø?

Hvordan LMU tilnærmer seg begrepet læringsmiljø varierer mye, og det finnes ingen fasit.

UHL gir oss ingen klar definisjon av begrepet, og omhandler mest det fysiske læringsmiljø. Loven er lite spesifikk når det gjelder det psykososiale læringsmiljø og universell utforming av læringsmiljø. Fra pedagogene har vi hentet følgende definisjon:

Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring - altså alle faktorer som kan påvirke studentenes læring. Institusjonene har bare ansvar for de elementer som med rimelighet anses å være innenfor institusjonens kontrollsfære.

Ideen om et læringsmiljøutvalg kan spores tilbake til tidlig på 2000-tallet og arbeidet med kvalitetsreformen for høyere utdanning. Bakgrunnen var spørsmål om deler av arbeidsmiljøloven burde utvides til også å gjelde studenter, som til da hadde manglet et organ som ivaretok arbeids- og læringsmiljøet. Som følge av dette ble begrepet læringsmiljøutvalg lansert i lovproposisjonen som førte til ny universitets- og høgskolelov i 2003, Ot.prp. nr. 40 (2000-2001). Her ble utdanningsinstitusjonene dessuten gitt ansvar for det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter. I Ot.prp nr. 40 står det videre at et fullt forsvarlig læringsmiljø må fastsettes i lys av teknisk og sosial utvikling i samfunnet, og ut fra det aktuelle studium og studieopplegg.

Det er viktig at man internt på lærestedene har en felles oppfatning av hva som legges i begrepet. Det kan være nyttig å dele inn begrepet læringsmiljø i det fysiske, det psykososiale, det digitale og det organisatoriske læringsmiljø. Disse inndelingene glir litt over i hverandre, men de har alle til felles at de berører studentenes studiesituasjon.