Psykososialt læringsmiljø

I arbeid med psykososialt læringsmiljø er det viktig å være oppmerksom på at ulike læresteder og organisasjoner kan ha ulike oppfatninger for hva det innebærer.

Det psykososiale læringsmiljøet dreier seg om hvordan det totale studentmiljøet er, og hvordan det påvirker studentenes læring. Vi snakker da om de mellommenneskelige forholdene mellom studenter, mellom studenter og de fagansatte, og forholdene mellom studentene og de ansatte i administrasjon studentene møter i ulike sammenhenger. Det handler om individuelle opplevelser, følelser og erfaringer som menneskene som deltar i læringen har med seg. For studentene gjelder dette alle forhold som kan ha innvirkning på studentenes gjennomføringsevne, og opplevelse av trivsel og helse. Andre faktorer som har stor innvirkning er gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og åpenhet.

Studentvelferd defineres av mange læresteder som en del av de psykososiale faktorer, og ivaretas av Studentsamskipnadene. Dette gjelder typiske gode studentboliger, treningstilbud, helse- og sosialtjenester, barnehageplasser, rådgivning, samt å legge til rette for studentforeninger og studentdemokrati med mer.