Universell utforming av læringsmiljø

Det er to andre viktige begrep i UHL som stiller krav til utformingen av studenters læringsmiljø, og som skal være en ledestjerne i arbeidet:

  • Læringsmiljøet skal være universelt utformet.
  • Institusjonen skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, så langt det er mulig og rimelig.

Universell utforming kan også defineres på ulike måter. Den juridiske definisjonen finner vi i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13, men i denne håndboka har vi valgt å ta utgangspunkt i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming (uu) er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (FN-konvensjonen, artikkel 2).

I praksis dreier universell utforming av læringsmiljø seg om

  • Utforming av bygninger og uteområder
  • Planlegge bruk av IKT slik at verktøyene kommer alle studenter til gode
  • Planlegge studieprogram og studiemateriell med tanke på mangfoldet i studentmassen
  • Metoder for undervisning og læring som gir økt studiekvalitet for alle.

LMU skal bidra til universell utforming av læringsmiljø slik at flest mulig av studentene inkluderes i de ordinære løsninger. Det geniale med det er at behovet for spesielle løsninger blir så lite som mulig.

Det skal ikke utelukke hjelpemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. For LMU gjelder det å tenke utenfor boksen. Et universelt utformet læringsmiljø skal legge til rette for og stimulere til læring, fremme helse og trivsel for alle studenter. LMUs arbeid skal kort oppsummert altså legge til rette for mangfoldet!