Kapittel 2: Mandat, rolle og sammensetning

Universitets- og høgskoleloven § 4-3 hjemler hva LMU skal være og hvilke oppgaver utvalget skal ha. Det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø er lagt til institusjonens styre, mens i det daglig er det et lederansvar å sørge for at studentene har et godt læringsmiljø.

LMU er et utvalg som består av ansatte og studenter ved lærestedet. Utvalget skal bidra i til at institusjonen utvikler et godt læringsmiljø, og til at lovens bestemmelser blir ivaretatt ved utformingen av læringsmiljøet. LMU rapporterer direkte til styret.

Det at LMU er et lovpålagt utvalg kan gi både legitimitet og innflytelse ved lærestedet, men dette skjer ikke automatisk. Ordning med Læringsmiljøutvalg er relativt ny. LMU har vært nødt til å finne sin egen plass i institusjonene, blant etablerte tradisjoner og måter å arbeide med læringsmiljø på. Det handler om å finne gode løsninger som ivaretar og sikrer kvalitet i det helhetlige læringsmiljøet.