LMUs ansvar og rolle - mandat

LMU skal arbeide målrettet for et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette innebærer å delta i og starte prosesser som har innvirkning på læringsmiljøet, altså en pådriverrolle.

UHL § 4-3 beskriver en del konkrete oppgaver for LMU:

  • Bidra til at lovens krav til læringsmiljø blir gjennomført.
  • Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø.
  • Følge nøye med på utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
  • Holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studentene vedrørende læringsmiljøet, og gi uttalelser om disse forholdene.
  • Gjøres kjent med pålegg og annet fra Arbeidstilsynet.
  • Avgi årlig rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø.
  • Eventuelt ivareta andre oppgaver gitt av styret.
  • Rapportere til styret.

Gjennom å bruke sin rett til å uttale seg og gi anbefalinger i aktuelle læringsmiljøsaker, har LMU innflytelse på beslutninger i ledelsen og i styret. Praktiske eksempler på dette vil bli gitt i kapittel 3.