Plassering i organisasjonen

Det kan være vanskelig å finne grensene for hvem som har ansvar for hva i arbeidet med utvikling av et godt læringsmiljø. Hvordan LMU er plassert eller organisert i organisasjonen, varierer nok litt fra lærested til lærested. Universitets- og høgskoleloven sier ikke noe om organisering av arbeidet.

Det som er avgjørende er hvordan LMU i praksis samhandler med de andre som har ansvar og roller i dette arbeidet. Husk på at det aller viktigste arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø skjer der studentene er.

Loven krever at studentene skal bidra aktivt i utviklingsarbeidet. Hvordan det skal gjøres er konkret beskrevet i institusjonens kvalitetssystem for utdanning. Der kan du på en rask og grei måte skaffe deg god oversikt og innsikt i hvem som skal gjøre hva og når – i hele linjeorganisasjonen, blant studentene, og utvalgene.

Det er viktig at LMU har god dialog med ledelsen og andre utvalg for å sikre at LMU tas med som en naturlig del av saksbehandlingen. For at LMU skal være en pådriver må LMU tas med som part i saker som gjelder læringsmiljø, og da før sakene behandles av rektor, ledelsen eller i styret.  LMU er gitt mulighet for reell innflytelse til å sette læringsmiljøsaker på agendaen til styret.

Sentrale samarbeidspartnere

Det er noen utvalg og aktører som er viktige samarbeidspartnere for LMU. LMU bør derfor systematisk gjennomføre fellesmøter og tett dialog med utvalg som jobber med utdanningskvalitet, likestilling, Helse, miljø og sikkerhet, og selvfølgelig Studentsamskipnaden og studentorganene. 

Studentdemokratiet

Forholdet mellom institusjonen og studentdemokratiet er normalt regulert i en samarbeidsavtale som har som formål å sikre studentene medvirkning og innflytelse. Avtalen kan inneholde ulike tema som for eksempel hvordan man velger representanter til LMU og andre utvalg, økonomisk kompensasjon til studenter med tillitsverv, høringsrett og så videre.

LMUs samhandling med studentdemokratiet skjer både indirekte ved at det er studentdemokratiet som oppnevner studentrepresentantene til LMU, og selvfølgelig direkte ved at de har rett til å fremme saker de ønsker tatt opp i LMU. LMU kan også ønske å få saker behandlet i studentparlamentet for å få forankret studentenes meninger om en sak som skal behandles i LMU. 

Arbeidsmiljøutvalget

LMU har ikke ansvar for de ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS), det er det arbeidsmiljøutvalget (AMU) som har. Det er relativt vanlig at alle byggesaker og HMS-avvikssaker behandles i AMU ved lærestedene, og LMU må sikre god samhandling med AMU i saker som vedrører studentenes fysiske læringsmiljø. I mange sammenhenger kan LMU sies å ha samme funksjon for studentene, som AMU har for ansatte. 

Kvalitets-/utdanningsutvalg

LMU har heller ikke ansvar innenfor det som typisk tilfaller utdanningers faglige innhold og struktur. Dette ansvaret er lagt til et utdannings- eller kvalitetsutvalg. Typiske oppgaver for disse utvalgene er studieprogramporteføljer, årshjul, studieplaner, oppfølging av NOKUT-evalueringer etc. Det er en grenseoppgang mellom læringsmiljø og utdanningskvalitet å være klar over, og det er viktig at LMU gis anledning til å uttale seg ved for eksempel NOKUT-evalueringer, Kvalitetssystem og avvikssaker på studiekvalitet med mer.

Studentsamskipnadene

Det psykososiale læringsmiljøet handler blant annet om velferdsoppgaver og de fleste av disse har studentsamskipnadene ansvaret for. LMU sikrer seg å være tett på utviklingen av velferdstilbudet til Samskipnaden ved at den er fast observatør i LMU.