Klager, tilbakemeldinger, avvik, og varsling

Det er viktig for lærestedene at studenter gir tilbakemelding og melder i fra om feil, mangler, problemer, mobbing, trakassering og andre ulovligheter ved lærestedet. Dette er både en plikt og en rett studentene har, og de er svært viktige bidrag i det kontinuerlige kvalitets- og forbedringsarbeidet ved lærestedet.

For studentene kan det være litt vanskelig å navigere blant begrepene klage, tilbakemelding, avvik, varsling, samt å vite hvordan de skal gjøre det.

Et godt råd er å oppfordre studentene til å rådføre og diskutere saken først med noen andre for å få avklart hvordan og til hvem de skal si ifra. De som kan gi råd og bistand til studentene er for eksempel studenttillitsvalgt, samskipnadens rådgivningstjeneste, lærestedets studenttjenester, læringsmiljøkontakt.

For LMU er også alle disse tilbakemeldingene fra studentene viktig når det gjelder:

  • Skaffe status og et bilde av hvor skoen trykker.
  • Foreslå nye læringsmiljøtiltak.
  • Utarbeide handlingsplaner.
  • Rapportere til styret.

Klage

Studentene har i henhold til universitets- og høgskoleloven rett til å klage på et enkeltvedtak og karakterfastsetting. Et enkeltvedtak er en beslutning som tas i en bestemt sak hvor en eller et begrenset antall personer omfattes (UHL § 5-2). Ofte vil dette være i sammenheng med brudd på regelverk eller lover som for eksempel formelle feil ved eksamensavvikling. Slike klager avgjøres av klagenemnd. De kan også klage på karakterfastsetting og har rett til begrunnelse (UHL § 5-3). 

Tilbakemeldinger

Studentene skal også gis mulighet til å gi tilbakemeldinger på utdanningskvalitet og læringsmiljø - også som enkeltpersoner. Hvordan slike meldinger fremmes skal beskrives i kvalitetssystemene eller andre rutiner.
Et godt råd er å forsøke å ta opp slike saker på laveste nivå i organisasjonen.

Eksempler på slike meldinger kan være at foreleseren snakker for lavt, presentasjonen er vanskelig å lese, høre eller se – her bør studenten ta det direkte opp med foreleseren der og da.

Gjelder meldingen misnøye med kvaliteten på studieprogram og emner, skal alle læresteder nå ha et kvalitetssikringssystem som beskriver hvordan studentene skal melde fra. For eksempel ved å gi sitt bidrag inn i evalueringen gjennom studentgrupper, referansegrupper osv.

Ønsker studenten å gi tilbakemelding på læringsmiljøet, for eksempel om forbedringstiltak som kan komme flere studenter til gode, er det gjerne lagt til rette ved at det kan gis melding via nettskjemaer, læringsmiljøkontakter, studenttillitsvalgte. Det kan også sendes meldinger direkte til LMU om det ikke er etablert egne kanaler eller systemer.

Gjelder meldingen at det mangler lyspærer, et vindu er knust eller det er glatt ute, skal de meldes til vaktmester. 

Melding om avvik

Dersom studenten opplever at det å ta opp saken eller gi tilbakemelding ikke fører frem, eller opplever brudd på rutiner og retningslinjer, stiller saken seg litt mer alvorlig.

Eksempler på avvik er at verneutstyr ikke brukes på laboratorier, det er konflikter som ikke løses, at studieevalueringer ikke følges opp, tilbakemeldinger på manglende oppfølging av forbedringsforslag til læringsmiljø og så videre.

Dette kalles avvik og lærestedets rutiner for håndtering av avvik skal følges. Noen ganger kan det være at avviket som tidligere er blitt rapportert inn, ikke er fulgt opp av de som er ansvarlige for det. Da bør studenten rådes til å ta kontakt med ansvarlig leder for det område dette gjelder, slik at linjeledelsen blir brukt på en riktig måte.

Varsling

Saker og hendelser som studenten opplever som farlige, uetiske, skadelige eller straffbare kalles for varslingssaker. I slike alvorlige saker har studentene rett og plikt til å varsle om saken. En varsling er rapportering av noe man mener er svært kritikkverdig eller ulovlig. Det kan gjelde både hendelser, saker eller prosesser som mobbing, trakassering, trusler, diskriminering, forskningsfusk eller forurensning av ytre miljø.

Alle læresteder bør utarbeidet gode rutiner for hvordan studentene skal varsle om forhold og hendelser de mener er kritikkverdige eller ulovlige, og hvordan sakene skal håndteres i organisasjonen.