Hvordan ta opp en sak?

Praksis for hvordan saker tas opp er nok litt ulik rundt om kring. Likevel er det er par tips som kan være nyttige dersom du ønsker at LMU skal ta opp en konkret læringsmiljøsak:

  • Ta kontakt med LMU-sekretær eller annen person som har ansvar for å lage innkalling og referater fra møtene. Drøft saken med vedkommende og si at du ønsker å ta den opp i LMU.
  • Bli enige om ansvarsfordeling frem mot møtet og lag en tidsplan. Hvem skal skrive saken? Hvem skal hente inn nødvendig dokumentasjon? Hvem kan bistå i- eller belyse saken?
  • Selve saken skrives til møtet. Saken bør minst inneholde avsnitt om hvorfor saken tas opp, hvordan du selv vurderer saken og forslag til hva lærestedet kan gjøre med saken.
  • Etter at saken er behandlet av LMU er det viktig å sørge for at vedtaket blir fulgt opp. Etterspør gjerne hvordan saken ligger an.
  • Har du en "eventuelt-sak" bør den, i den grad det er mulig, fremmes skriftlig og meldes LMU-sekretæren ved oppstart av møtet. En god rutine er at den som ønsker saken tatt opp, har med kopi av notatet til alle møtedeltakerne. Eventuelt-saker tas som regel opp til sist i møtet.