Vedlegg: Lov og rammeverk for LMU

Under følger overordnede lover for LMUs virksomhet. Se ellers menyen til venstre for andre lovverk og nyttige dokumenter.

LOV-2005-04-01-15 Lov om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven)

Dette er loven som skaper rammene for høyere utdanning, og gir både studenter og institusjonen selv ansvar og plikter. Regulerer læringsmiljøutvalgets funksjon og rolle ved lærestedet.

Lenke til universitets- og høyskoleloven

LOV-2013-06-21-82 Lov om forbud mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling i denne sammenheng handler om likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Den siste versjonen av loven trådte i kraft 1.1.2014.

Lenke til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven)

Forvaltningsloven regulerer hvordan offentlige instanser i Norge skal arbeide i forvaltningssaker. Dette betyr i første rekke saksbehandling hvor man skal ta en avgjørelse. Høyere utdanning må følge forvaltningsloven i alle saker hvor man tar beslutninger i en saksbehandlingssammenheng, f.eks. opptak, utvisning eller klage på formell feil ved eksamen

Lenke til Forvaltningsloven.

LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Denne loven regulerer rett til innsyn i offentlige dokumenter

Lenke til Offentleglova.

LOV-2000-04-14-31 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningloven)

Personopplysningsloven handler om personvern og regulerer hvordan opplysninger om personer skal behandles av offentlige og private aktører

Lenke til Personopplysningsloven.

LOV-2013-06-21-59 Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)

Diskriminering og likestilling er viktige temaer og de reguleres av denne loven. Like muligheter for alle er et viktig prinsipp, både relatert til kjønn, funksjonsevne, m.m.

Lenke til Likestillingsloven.