Forskrifter

Læresteders studieforskrifter

Alle lærestedene har særskilte studieforskrifter som er tilpasset institusjonen. Man kan finne fram til forskrifter som gjelder lærestedet ved å søke etter det på lovdata eller i søkemotorer. Det finnes også en liste over forskrifter med hjemmel i Universitet- og høyskoleloven.

Lenke: http://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/2005-04-01-15

Andre forskrifter

FOR-2010-02-01-96 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Denne forskriften behandler systemer for og arbeid med kvalitetssikring.

Lenke: http://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96

FOR-2005-12-15-1506 Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler

Regulerer egenbetaling i høyere utdanning. Skolepenger og andre betalinger som studenter kan utsettes for styres av denne forskriften.

Lenke: http://lovdata.no/forskrift/2005-12-15-1506

FOR-2007-01-31-173 Forskrift om opptak til høyere utdanning

Opptaksreglene for høyere utdanning er fastsatt i denne forskriften. Lærestedene har gjerne også egne forskrifter som regulerer opptak til studieprogrammene.

Lenke: http://lovdata.no/forskrift/2007-01-31-173

Rammeplaner for høyere utdanning

Mange utdanninger er styrt av rammeplaner som bestemmer hvilken struktur og innhold utdanningene skal ha.

Lenke: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2006/rammeplaner-for-hoyere-utdanning.html?id=587302