Lover knyttet til fysiske faktorer

Mange lover gjelder innenfor et avgrenset område. Særlig lover som gjelder arbeidsmiljø og fysisk læringsmiljø gjelder i situasjoner studenter er i, som for eksempel laboratorier og klinisk arbeid.

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonvernloven

Handler om plikter til forebygging, organisering og gjennomføring av arbeid innen brann- og eksplosjonsvern.

Lenke: http://lovdata.no/lov/2002-06-14-20

LOV-1929-05-24-4 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

Gjelder krav og prinsipper for prosjektering, utforming, drift, kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg

Lenke: http://lovdata.no/lov/1929-05-24-4

LOV-1993-04-02-38 Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)

Denne loven regulerer framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og kloning.

Lenke: http://lovdata.no/lov/1993-04-02-38

LOV-1976-06-11-79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Produktkontrolloven skal forebygge skade på miljø og helse ved produkter og tjenester som produseres eller tilbys.

Lenke: http://lovdata.no/lov/1976-06-11-79

LOV-1994-08-05-55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

Denne loven regulerer forebygging, tiltak og kontroll over smittsomme sykdommer.

Lenke: http://lovdata.no/lov/1994-08-05-55

LOV-2000-05-12-36 Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)

Formålet med strålevernloven er å forebygge skade på menneskers helse og miljø ved effekt eller bruk av stråling

Lenke: http://lovdata.no/lov/2000-05-12-36