Læringsmiljøundersøkelse - fordi vi bryr oss!

Studenters læringsmiljø

Mange studenter ser ikke helt hensikten med å besvare læringsmiljøundersøkelser. Er det noe vits - det skjer da ingenting etterpå - eller gjør det det? Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) skal gjennomføre læringsmiljøundersøkelse i 2015 - de gjør det rett og slett fordi de bryr seg om studentene og fordi de vil at studentene skal trives!

Studentleder Magnhild K. Moan Ingebrigtsen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) tok kontakt med Universell i januar og lurte på om de kunne få bruke Universell sin læringsmiljøundersøkelse. Det fikk de selvsagt, fordi den er lagt ut på våre nettsider for å gjøre det enkelt for lærestedene å ta den i bruk.

Universell dro til HINT Levanger for å finne ut hvorfor HINT skal gjennomføre en læringsmiljøundersøkelse og hvilken rolle LMU har i dette arbeidet. Av nettsidene til LMU ved HINT ser vi at studentene ved HINT i 2014 deltok i både studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) og Studentbarometeret i 2014. Vi leser oss frem til at HINT er en mellomstor høgskole med 4000 studenter, med relativt mange er deltidsstudenter. Geografisk er det stor spredning på campusene, med Namsos helt nord i fylket, Steinkjer og Levanger midt i, og Stjørdal som ligger helt sør og på grensen til Sør-Trøndelag. De har et svært aktivt LMU og det er lett å finne informasjon om tidligere læringsmiljøundersøkelser. LMU-sekretær Jorunn Aurstad og studentrepresentant i LMU Malinn Hellen Sele inviterte på kaffe og en hyggelig prat.

Hvorfor gjennomfører HINT en læringsmiljøundersøkelse?

- HINT har drevet systematisk med læringsmiljøundersøkelser siden 2010, med unntak av i fjor hvor studentene besvarte samskipnadenes helse- og trivselsundersøkelse i stedet. Vi mener Læringsmiljøundersøkelsen er et svært viktig supplement til SHOT-undersøkelsen og Studentbarometeret, fordi det er et viktig verktøy for å finne ut om studentene trives hos oss. Den forteller også hva vi må gjøre av forbedringer - du vet det er jo alltid noe vi kan bli enda bedre på, understreker Jorunn.

Kan dere si litt om hvordan dere har jobbet med den nye læringsmiljøundersøkelsen?

- I oktober 2014 diskuterte vi i LMU hvorvidt HINT skulle gjennomføre en læringsmiljøundersøkelse i 2015. For oss studentrepresentanter er det svært viktig at vi gjennomfører disse undersøkelsene årlig, fortsetter Malinn. - For ikke å trøtte ut alle studentene, ble vi enige om en vri for 2015 ved at vi denne gang bare fokuserer på hvordan deltidsstudentene trives her ved HINT - de vet vi ikke så mye om, sier Malinn. Nå blir begge to ivrige. Jorunn fortsetter.

- Spørreskjemaet sender vi i år ut til alle deltisstudentene på bachelor- og masterstudentene som tar 60 studiepoeng eller mer. Disse er jo her på campus bare i forbindelse med samlinger, mange studerer hjemmefra og alene, og de bor spredt over hele fylket. De er flinke til å bruke digitale læringsmidler som en del av undervisningen, og har sånn sett et annet læringsmiljø enn heltidsstudentene på campus, utdyper Jorunn.

LMU er aktive i arbeidet med læringsmiljøundersøkelser. En arbeidsgruppe med utspring fra LMU, har fått i mandat å finne tema og lage spørsmål til læringsmiljøundersøkelsen. Den er nå så godt som ferdig, og undersøkelsen skal sendes ut til studentene 9. mars.

Det kan være vanskelig å få studenter til å delta i slike undersøkelser. Hvilke grep gjør dere for å få studentene til å delta i undersøkelsen?

- Vi informerer via alle de kanaler vi har. Det vil si at det blir sendt epost til alle studentene på deres student.hint.epostadresse. I tillegg vil det bli informert via sosiale medier og Fronter. Svarprosenten har tidligere vært på ca. 40% tidligere, så vi håper jo på en like bra svarprosent blant deltidsstudentene, nikker Jorunn.

- De som går deltid tror jeg er litt mer strukturerte enn heltidsstudentene, smiler Malinn lurt. - De er jo vant med å bruke Fronter, så jeg tror ikke det blir noe problem å få de til å delta. I tillegg så premierer vi jo også de som deltar i undersøkelsen. De som deltar er med på trekning av boksjekker på SiNoT. Det synes iallfall jeg er bra premier - fordi da slipper jeg å bruke pengene mine på pensumlitteratur, innrømmer Malinn.

Jorunn forteller at de også vil spille på lag med faglige koordinator for deltidsstudentene, og be om at de også fremsnakker undersøkelsen. Spørreundersøkelsen skal gå over 2 uker og avsluttes på en søndag.  
- Studentene vil i tillegg få SMS med påminnelse om å delta, og da tenker jeg at vi har brukt de kanaler vi har og at vi har gjort det vi kan, smiler Jorunn.

Hva skal HINT og LMU bruke resultatene fra undersøkelsen til?

- Vi bruker resultatene til å iverksette tiltak for å bedre ulike situasjoner studentene tar opp, og for å skape et godt læringsmiljø for alle studentene våre. Når rådataene foreligger i slutten av mars, skal saken opp på ny i LMU. Tidligere år har LMU invitert de student-tillitsvalgte med på en felles workshop. Her presenteres resultatene og vi diskuterer oss frem til mulige tiltak, og setter opp en prioritering. Vi har alle sentrale enheter representert i LMU. Når LMU vedtar handlingsplanen gjennom denne prosessen, får planen den nødvendig forankring i budsjettet til de enhetene som skal iverksette tiltakene i praksis, oppsummerer Jorunn.

Hvorfor gjennomfører dere egen læringsundersøkelse nå som NOKUT årlig gjennomfører Studentbarometeret?

- Studentbarometeret har jo fokus på utdanningskvalitet og det faglige - og det er bra. Men denne undersøkelsen har i svært liten grad spørsmål vedrørende studentenes læringsmiljø slik vi er opptatt av det. LMU har derfor sammen studentene besluttet at vi skal gjennomføre årlige læringsmiljøundersøkelser hvor vi er ganske konkret, og hvor vi trekker inn for eksempel SiNoTs tilbud, studentveiledningen, digitale fasiliteter, osv osv.

Helt til slutt Malinn - hva er de beste argumentene for at alle læresteder bør gjennomføre læringsmiljøundersøkelser systematisk og for at studentene bør delta?

- Som student synes jeg det er svært viktig at lærestedene og LMU legger vekt på å finne ut av hvordan studentene trives og hva de mener bør forbedres i læringsmiljøet. For å finne ut av det, må studentene delta i slike undersøkelser. Det er jo slik lærestedene viser oss studentene at de bryr seg om oss - og så må de selvsagt gjøre noe med det!

Universell ønsker lykke til med årets læringsmiljøundersøkelser. Godt læringsmiljø vet vi skaper økt mestring og god trivsel - og benytter anledningen til å oppfordre alle studenter om å besvare slike undersøkelser!