LMU - pådriver og premissleverandør

Kunnskapsdepartementet kom med en tydelig bestilling til institusjonene og læringsmiljøutvalgene på Universells nasjonale konferanse 2015. Statssekretær Bjørn Haugstad sa departementet vil bruke styringsdialogen til å følge nøye med på lærestedenes arbeid med å skape inkluderende og universelt utformet læringsmiljø for studentene. Departementet setter søkelyset også på LMU som pådriver og premissleverandør. Universell gjennomfører nå ny kartlegging av LMU-arbeid for å finne ut i hvilken grad dette er situasjonen for LMU i universitetene og høgskolene i Norge.

LMU-kartlegging 2012 - 2013

La oss starte med en oppfriskning av noen hovedfunn fra kartleggingen av LMU-arbeid i 2013, slik at vi har et bakteppe for den nye undersøkelsen. Vi registrerte en positiv utvikling innen flere områder fra gjennomgang av årsrapporter i 2009, til LMU-kartleggingen i 2013. Det er ikke til å legge skjul på at vi også fant forbedringsområder, og årets kartlegging vil avdekke hvor lærestedene har prioritert sin innsats. Utfordringer bidrar til å skape utvikling og kan være fødselshjelper til nye og kreative LMU-tiltak til glede for studentene. 

LMU-mandatet trer frem og gir retning

Vi unner oss å dvele kort ved noen av de gledelige funnene. Universell er særdeles fornøyd med den positive utviklingen vi avdekket i 2013 ved lærestedene når det gjaldt tydeligere LMU mandat, oppgaver og rolle, og ikke minst mer systematisering og dokumentasjon av utvalgets arbeid. Mange institusjoner rapporterte om økt formalisering av LMU, og at de vedtatte mandatene i større grad var i tråd med lovens krav. Økt fokus på kvalitetssystemer i sektoren, bidro til at LMU også ble integrert som en del av kvalitetssystemene for utdanning og læringsmiljø, på linje med øvrige utvalg. Ved noen læresteder hadde styret til og med gått lengre enn lovens krav i tildelingen av oppgaver til LMU. Det gleder et Universell-hjerte!

Kartleggingen i 2013 gir grunnlag for å hevde at LMU i større grad enn tidligere, involveres i saker av overordet og prinsipiell karakter, i spørsmål om universell utforming, og deltar i utarbeidelse av flere handlingsplaner. Selvfølgelig fant vi variasjoner, men tendensen viser at det går i riktig retning. Vår erfaring tilsier at kjennskap til lov og rammebetingelser, et tydelig mandat, at LMU er implementert som del av kvalitetssystemer, samt gode tilbakemeldingssystemer for studentene, er viktige suksesskriterier for godt LMU-arbeid!

Størrelsen betyr noe

Det typiske LMU anno 2013 besto av 6 – 8 faste representanter, 2 eller flere observatører fra studentsamskipnad, drift/teknisk og/eller studieadministrativ enhet, med en årlig møtefrekvens på 3 – 5 møter. Mange læresteder oppga at LMU hadde god lederforankring med representanter fra toppledelsen,  både fra institusjonen og fra studentorganene. Et interessant funn var at lærestedene i all hovedsak oppga å ha avsatt 5 – 10 % ressurs til å ivareta LMU-sekretærfunksjonen - uavhengig av institusjonsstørrelse. En område hvor svarene spriket mye, var på spørsmål hvorvidt LMU var hensiktsmessig organisert ved institusjonen eller ikke. Universell er spent på om årets kartlegging vil avdekke en endring i svarene her.

Helse og velferd topper lista

Hva annet var typisk for LMUene i 2013? Jo stadig flere læresteder oppgir synes å ha en helhetlig tilnærming i arbeid med utvikling av studentenes læringsmiljø. Mengden og -velferd.

Lærestedene utarbeider mange forskjellige handlingsplaner, og kartleggingen viste at de aller fleste LMUene deltok i arbeidet med handlingsplaner for studenter med nedsatt funksjonsevne, læringsmiljø og universell utforming. Et tiltak som skilte seg ut i mengden i 2013, var etablering av studentombudsordning ved UiO. I årets kartlegging forventer vi å avdekke at denne ordningen har spredt seg i UH-sektoren som ringer i vann.

Fra ord til handling

Kartleggingen i 2013 avdekket imidlertid også flere potensielle forbedringsområder for lærestedene. Vil vi for eksempel i kartleggingen i 2015 avdekke at LMU i større grad involveres i prosesser og saker vedrørende byggesaker, campusutvikling, budsjett til læringsmiljøtiltak? Kunnskapsdepartementet har omstilling og fusjoner som den store satsing de siste to årene. Det er interessant å kartlegge i hvilken grad LMU har vært involvert i fusjonsprosessene, på hvilken måte, om LMU-arbeidet har kommet i gang igjen etter sammenslåingene og hvilke utfordringer den nye organisasjonen innebærer for LMU som utvalg.

Lærestedene har også et forbedringspotensial for LMU når det gjelder økt forankring og oppfølging i toppledelsen/linjeorganisasjonen. Et annet er å sikre systematisk tilgang på relevant informasjon og data knyttet til studentenes læringsmiljø (student- og læringsmiljøundersøkelser, tilbakemeldinger, avvik etc). Alle lærestedene har denne type informasjonen tilgjengelig, og vi håper at kartlegging i 2015 viser at det er gjort mange kloke grep for å sikre at slik informasjon nå i større grad tilflyter LMU.

Sist og ikke minst var det mange læresteder som rapporterte at LMU var lite synlig overfor studentene, og dette er en utfordring vi håper lærestedene har tatt tak i. Universell kjenner til at flere læresteder har tatt i bruk dialogmøter som arbeidsmetodikk for LMU slik at utvalget blir mer synlig. I praksis innebærer det at LMU-møtene avholdes ute på fakultetene/avdelingene. Agendaen er gjensidig informasjonsutveksling mellom LMU, enhetsledelsen og studentrepresentantene lokalt. Universell mener dette er et utmerket grep for å gjøre LMU mer synlig ute i organisasjonen og blant studenterne! 

LMU-kartlegging 2014 – 2015

Nok om tidligere års funn. La oss rette oppmerksomheten mot den forestående kartleggingen. For at Universell skal ivareta rollen som pådriver og kunnskapsutvikler innen inkluderende læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming, er vi også denne gangen avhengig av å få tilbakemeldinger om det LMU-arbeidet som gjøres ute ved lærestedene.

Innholdet av begrepet læringsmiljø diskuteres ved lærestedene. De ulike elementene som inngår i lærestedets definisjonen av begrepet læringsmiljø er dynamisk og endres i takt med samfunnsutvikling og utvikling ved lærestedene for øvrig. I Universell er vi spente på hvordan endring i begrepsbruken vil komme til uttrykk i de LMU-tiltakene som blir rapportert inn i årets kartlegging.  Særlig når det gjelder anvendelsesområdene av IKT både i undervisning og støtte- og kvalitetssystemer,  at mangfoldet i studentmassen endrer seg, og alle de pågående fusjonene. Årets kartlegging tror vi blir både spennende og interessant!

Vi sender i år kartleggingsskjemaet direkte til alle LMU-sekretærene med oppfordring om at de bidrar til å sikre at kartleggingen besvares innen 20. November 2015. 

De 10 første besvarelsene vil få en liten premie i posten – boken til Morten Tollefsen ”Gode dokumenter - universell utformet”. Har du lyst på boken, så gå i gang med kartleggingen!