UIT lokker på studentene...

UIT Arktiske universitet, Campus Tromsø

Ved UIT Norges Arktiske Universitet har LMU og studentdemokratiet lagt hodene i bløt for å finne smarte grep som kan lokke studentene til å påta seg verv! Studentmobiliserende prosjekt ble svaret. Studentleder Tommy Robertsen og primusmotor, tok en telefon til Universell for å skape blest om prosjektet. Universell ble nysgjerrig og dro til Tromsø. Med på laget har Tommy hatt LMU og LMU-sekretær Birgitte Ulvevadet.

– Prosjektet er opprettet med utgangspunkt i ulike forbedringsforslag, opprinnelig tatt opp av NOKUT ved forrige sjekk av kvalitetssystemet ved UiT, forteller LMU-sekretær Birgitte Ulvevadet ved UiT. - LMU har foreslått prosjektet på bakgrunn av en prosjektskisse skrevet av studentene selv. Tiltakene er forbedringer knyttet til vårt kvalitetssystem for studiekvalitet. - UIT ønsker å styrke systemet rundt studentrepresentantene, og jeg vil gi honnør til studentene som i praksis er de som har drevet frem prosjektet i regi av LMU. Prosjektet har fått full backing fra ledelsen, så nå kjører vi i gang, sier Birgitte entusiastisk.

UiT har valgt å fokusere på tre hovedområder i sitt prosjekt; valg og tilrettelegging for studenttillitsvalgte og studentrepresentanter, evalueringsformer, og forbedring av informasjonsflyten i systemet. Prosjektet er sydd sammen av små og store tiltak som vil pågå i både 2014 og 2015. Universell ber om å få mer informasjon om tiltak rettet mot valg og tilrettelegging for tillitsvalgte og studentrepresentanter, fordi dette er et område som også er viktig i et LMU-perspektiv.

– Universitetsstyret har vedtatt å innføre en minimumshonorering av alle tyngre studenttillitsverv i UiT, forteller Birgitte. - Tidligere har honorering vært praktisert ulikt ved fakultetene, hvor noen studenter har fått honorar, mens andre har utført vervene uten godtgjørelser. Dette er et tiltak som vi håper skal bidra til å øke attraktiviteten for å påta seg verv, lokker Birgitte.

Tommy Robertsen nikker samtykkende mens Birgitte redegjør for LMUs behandling av saken, og vi aner en viss utålmodighet fra studentenes side. - UiT har flere tiltak på blokka, fortsetter Birgitte.
- Vi planlegger blant annet å lage en slags tillitsvervs-ABC i samarbeid med LMU og studentene, ikke ulik Universells nye LMU-håndbok. - Mange ved UiT bidrar nå i høst med å få laget gode beskrivelser av de ulike studentvervene, fortsetter Birgitte.

– Vi har i mange år hatt utfordringer med å involvere studentene i råd- og utvalgsarbeid, sier Tommy. - Jeg mener fakultetene har styrt for mye av disse prosessene selv, og at det fra sentralt hold har vært for liten involvering. - Studentene har klaget over mye og ulik informasjon, null standardisering og at de må bruke altfor mye tid på å sette seg inn i hva som kreves ved de ulike fakultetene. Studentene har derfor rett og slett stilt krav om mer standardisering av prosessene, bedre opplæring og mer tilgjengelig informasjon. Et av tiltakene er at UIT i høst for første gang gjennomfører Valgveko med felles valguke 8. til 12. september ved alle fakultetene, sier Tommy ivrig.

- De store forskjellene i rutiner og informasjon ved fakultetene, fører til mangel på oversikt og brist i kommunikasjonen. Studentene har selv tatt grep og har etablert et fellesorgan for studentutvalgene som vi kaller SuperSU, forteller en tydelig stolt Robertsen. - SuperSU har en praktisk innretning og består av alle fakultetstillitsvalgte, hvor LMU er gitt observatørplass. Det blir en arena for informasjonsutveksling og diskusjon av saker vedrørende studiekvalitet og læringsmiljø i praksis. Formålet med SuperSU er å bidra til standardisering av flere rutiner ved UiT. Det er en arena hvor vi kan dele beste-praksis og som skal bidra til god kommunikasjon. Vi trenger jo ikke finne opp kruttet alle sammen, avslutter en avtroppende studentleder Tommy Robertsen.

- Det studentmobiliserende prosjekt skal gå over flere år, oppsummerer Birgitte. – UiT prioriterer i 2014 som sagt felles valguke, vervsbeskrivelser i hele UIT og innfører minimumshonorering. Det er ønskelig på sikt å utvikle et introduksjonsseminar i etterkant av Valgveko, parallelt med at vi på sikt ønsker å tilby studiepoeng-givende tillitsvalgtprogram, avslutter LMU-sekretær Birgitte Ulvevadet.

Universell håper gjennomføringen av Valgveko ved UIT gikk som planlagt, og at de klarte å skape økt engasjement og økt oppmerksomhet blant studentene slik de håpet på. Universell ønsker UiT lykke til med satsingen og arbeidet videre.