Rusforebyggende arbeid studenter

Visste du at det er en nasjonal målsetting at alle elever og studenter skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse?

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle faglige råd (veileder) for rusmiddelforebygging i offentlig sektor. Utvikling av de faglige rådene blir finansiert over Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020), og prosjektet er et ledd i det tverrsektorielle folke- helsearbeidet i regi av Helsedirektoratet. Prosjektet forventes ferdigsstillet august 2017.

Universell har i 2015 og 2016 deltatt i arbeidet for å utvikle en felles ruspolicy for ansatte og studenter, og har fulgt utviklingen av faglige råd (nasjonal veileder) for det rusforebyggende arbeidet rettet mot studenter. Vi tror at disse vil være til god hjelp for lærestedene i deres arbeid når de foreligger.

Mange studenter, læresteder, læringsmiljøutvalg og samskipnader jobber aktivt med holdningsskapende og rusforebyggende tiltak. Flere har kommet godt igang med å få på plass kjøreregler for bruk av alkohol, rusmidler og prestasjonsfremmende stoffer. Universell har laget et notat vedrørende status i dette arbeidet pr. 2016.

Vi tenker at kjøreregler er viktige når det gjelder å signalisere hvilke verdier og holdninger som skal gjelde. Det handler om å signalisere at vi bryr oss om hverandre, at det skal oppleves trygt å si ifra dersom noen mistenker at en kollega eller medstudent har et rusproblem. Det handler om å signalisere at ledere og ansatte med ansvar for andre følger opp når bekymringsmeldinger kommer, og gir informasjon om hvem som kan støtte opp med rådgivning og eventuelt videre henvisning.

LMU har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle en ruspolicy og kjøreregler. For å komme igang med arbeidet kan følgende spørsmål løftes frem og være nyttige i diskusjonene: 

  • Hvilke kjerneverdier og holdninger er viktige hos oss?
  • Hvilke regler skal vi ha for bruk av rusmidler i arbeidstiden og mens undervisning foregår?
  • Hvilke regler skal gjelde på campus?
  • Bør det være andre regler på kveldstid og ved sosiale arrangementer?
  • Hva med bruk av rusmidler på fritiden som kan ha konsekvenser for jobben eller lærestedets omdømme?
  • Hvem skal ha ansvar for å ta tak i problemene når rusmisbruk avdekkes?
  • Hvilket behandlingstilbud finnes for ansatte og studenter med rusproblemer?

Det fremtidige oppfølgingsarbeidet vis a vis lærestedene på denne tematikken, oppfatter Universell nå ligger i mandatet til Nasjonal pådriver for rusforebyggende arbeid rettet mot studenter (Studentsamskipnaden i Trondheim). Vi oppfordrer LMU-sekretærene til å gjøre seg kjent med hva de kan få av hjelp og bistand derfra, bla er Lykkepromille et kjent begrep i sektoren.