Ny forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Regjeringen vedtok 21. juni 2013 Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Forskriften gjelder fra 1. juli 2013 og inneholder krav til at IKT-løsninger rettet mot allmennheten skal kunne benyttes av flest mulig. Forskriften gjelder for automater (for eksempel billettautomatier) og nettløsninger som er beregnet for folk flest. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har anvar for tilsyn etter forskriften.

Forskriften gjelder imidlertid ikke der utforming av IKT-løsninger reguleres av annen lovgivning. Dette innebærer at forskriften ikke gjelder innen høyere utdanning jfr Universitets- og høgskoleloven.

Universell ga i høringsuttalelse 4. februar 2013 uttrykk for at utforming av IKT har avgjørende betydning for å sikre likestilling og likeverd, og like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.  Universell understreket betydningen av at utdannings- og opplæringsektoren også måtte omfattes av Diskriminerings- og tilretteleggingsloven (DTL) med tilhørende forskrift. Våre hovedargumenter var:

  • Universitets- og høgskoleloven hjemler etter vår vurdering ikke et krav om universell utforming av IKT, og plikten til universell utforming vil ikke bli tilstrekkelig ivaretatt gjennom sektorlovgivning for utdanning og opplæring.
  • Allmennhetsbegrensningen i DTL §§ 9 og 11 berører ikke elever og studenter.
  • Plikten til universell utforming av IKT etter DTL § 9, vil fremdeles gjelde universitets- og høgskolesektoren. Uten nødvendige verktøy og tilsyn, vil utdanningsinstitusjonene bli nødt til å tolke innholdet i plikten individuelt, og det vil kunne gi uheldige konsekvenser for studenter med nedsatt funksjonsevne.
  • Manglende krav til universell utforming av IKT i høyere utdanning vil gjøre det vanskelig å oppfylle diskriminerings- og tilgjengelighetslovens formål, både når det gjelder utdanning og arbeid.

Lenke til hele høringsuttalelsen til Universell.