Nordisk prosjekt: Overgangsutfordringer

I løpet av 2013-2014 har Universell deltatt i et nordisk samarbeidprosjekt i regi av Nordens velferdssenter, for å diskutere overgangen fra studier- til arbeidsliv for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektgruppa bestod av representanter fra utdanningssentoren, så vel som representanter fra arbeidsgiversiden fra hele Norden. Her følger en kort oppsummering av prosjektet, som ble ferdigstilt mai 2014.

Nordens velferdssenter- NVC

NVC står for Nordens velferdssenter, og er organisatorisk lagt under Nordisk ministerråd. Deres oppgave er å forbedre kvaliteten på det sosialpolitiske området i Norden gjennom utdanning, informasjon, fremming av forskning, utviklingsarbeid, nettverksbygging og internasjonalt samarbeid. Et av gruppens satsningsområder er et nordisk samarbeidsprosjekt om inkludering av marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet.

Prosjektets hensikt og målsetting

Samarbeidsprosjektets hensikt var å utveksle erfaringer mellom de nordiske landene omkring hvilke utfordringer studenter med nedsatt funksjonsevne møter med gjennomføring av høyere utdanning og spesielt i overgangen til arbeidslivet. Sentrale problemstillinger var «Hva kan de nordiske landene lære av hverandre»? Og «hva kan andre land lære av Norden»?

NVC hadde et ønske om å gjennomføre aktiviteter som synliggjorde og bearbeidet holdninger arbeidsgivere har ovenfor personer med nedsatt funksjonsevne. Det var vesentlig å minske usikkerhet, misforståelser og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser og øke respekten for deres kompetanse og innsats på arbeidsmarkedet. Dette ble blant annet gjort ved å samle utvalgte arbeidsgivere sine erfaringer og synspunkter om rekruttering og ansettelse av personer med tilretteleggingsbehov.

Universell sin rolle

Universell sin rolle i prosjektet har vært å representere, inkludere og ivareta norske universiteter og høgskoler sitt perspektiv og interesser. Det har enheten gjort ved å innhente erfaringer fra norske læresteder og skrevet om gode eksempler i inspirasjonsheftet som omhandler utdanningsinstitusjonene. Som en forlengelse av prosjektet har Universell også skrevet en rapport om status for studenter med funksjonsnedsettelser i Norge, som ferdigstilles i oktober 2014.

Prosjektets resultat

Prosjektet har resultert i to inspirasjonshefter. Et hefte består av gode eksempler i regi av utdanningsinstitusjonene, og det andre heftet oppsummerer intervjuer med arbeidsgivere om deres erfaringer og hvordan de tenker rundt tema i deres rekrutteringsstrategi.

Legg merke til at inspirasjonsheftene også kan bestilles i fysisk form fra Universell.