Rapport: Like muligheter for alle barn

Bilde av rapportomslaget.

Regjeringen legger frem rapport om mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

For fullstendig rapport, se regjeringens egen nettside om temaet.

Rapporten beskriver mange tiltak rettet inn mot barn og unge, men også noe som er relevant innen høyere utdanning. Under kapittel 12. "Flere i arbeid" kan vi blant annet lese følgende:

"

Statens lånekasse for utdanning

For personer med nedsatt funksjonsevne/funksjonshemming som tar høyere utdanning mm kan Lånekassen i tillegg til basisstøtte tilby spesielle ordninger: 

  • Et ekstra stipend hver måned hvis studenten som følge av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming ikke kan ha lønnet arbeid i tillegg til utdanningen. Stipendiet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue.
  • Støtte i to ekstra måneder i året hvis det kan dokumenteres at studenten på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av utdanningen. Stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue.
  • Basisstøtte som stipend for studenter som er forsinket ut over 60 studiepoeng. Det er en forutsetning for støtten at det kan dokumenteres at forsinkelsen skyldes funksjonshemming i studiesituasjonen. Stipendet behovsprøves ikke, men det er en forutsetning at studenten ikke mottar støtte gjennom folketrygden som er ment å dekke livsopphold."