Tildeling av stimuleringsmidler for 2012

 

Høgskolen i Østfold fikk tildelt kr. 75 000,- til utarbeiding av bok om universell utforming og web-baserte tjenester, som skal benyttes i undervisning ved HiØ og Høgskolen i Oslo og Akershus.

NTNU fikk tildelt kr. 280 000,- til videreutvikling og ferdigstilling av undervisningsmateriale i universell utforming innen arkitekturfaget.

Kunsthøgskolen i Bergen fikk tildelt kr. 80 000,- til utvikling av en simulator for universell utforming av bygninger, som et visualiseringsverktøy for bygninger med fokus på realistisk romopplevelse og universell utforming.

Høgskolen i Buskerud fikk tildelt kr. 161 500,- til kompetanseheving innen universell utforming for medarbeidere og studenter, og til utvikling av tverrfaglige samarbeidsgrupper mellom studenter på helsefag, radiografi, optometri og lysdesign, med hensikt om å tilrettelegge for bachelor- og masteroppgaver med universell utforming som tema.

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for informasjonsteknologi fikk tildelt kr. 170 000,- til implementering av universell utforming som en integrert og obligatorisk del av fire fellesemner i tre bachelorprogram, og å inkludere universell utforming i et samfunnsfaglig fellesemne for alle seks BA- program ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Høgskolen i Sør- Trøndelag fikk tildelt kr. 97 645,- til utvikling av et videreutdanningsemne som omhandler kartlegging og utbedring av akustiske forhold i skolen.

Høgskolen i Volda fikk tildelt kr. 90 000,- til gjennomføring av kompetansehevings- og samarbeidsprosjekt på tvers av høgskolen, utvikling av kompendium til bruk i undervisningen, samt studiebesøk i forbindelse med tverrfaglig dag.

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi, fikk tildelt kr. 200 000,- til å evaluere og videreutvikle tverrfaglig undervisningsmodul i universell utforming, og hvordan universell utforming som dybdeemne kan implementeres og gjennomføres i høyere utdanning.

Universitet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, fikk tildelt kr. 50 000,- til utvikling av nytt kurs om fysiske omgivelser, og til å videreutvikle et allerede etablert kurs om universell utforming, samt til kompetanseheving av ansatt for å ivareta temaet universell utforming ved institutt for landskapsplanlegging.

Universitet for miljø- og biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi, fikk tildelt kr. 150 000,- til å utvikle intern kompetanse om universell utforming i fagmiljøet ved institutt for matematiske realfag og teknologi, samt til å utvikle forelesningsmateriell og å videreføre samarbeid med andre utdanningsretninger ved UMB. 

Les gjerne mer om stimuleringsmidler på vår side om temaet.