Om Universell

Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner.

Kort historikk

Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning (nå Universell) ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2003, og er organisatorisk lagt til NTNU.

 

Pådriverenheten har hele veien hatt ansatte ved alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som primær målgruppe. Ettersom enheten er underlagt Kunnskapsdepartementet rapporterer de årlig på bruk av midler og drift. Enheten har siden starten vært pålagt en rekke faste driftsoppgaver:

  • oppfølging, implementering og revidering av institusjonenes handlingsplaner for studenter med funksjonsnedsettelser
  • nettverksbygging, samarbeid og synergieffekter mellom institusjonene
  • etablere relevante nettsider
  • arrangere konferanse, seminarer: motivasjon og faglig påfyll (særlig til medlemmer av LMU)
  • representere UH-sektor i forskjellige utvalg

Fra 2007 Universell oppdrag om universell utforming i høyere utdanning. Dette er er et informasjonsprosjekt om universell utforming av læringsmiljø, og et prosjekt om å støtte kompetanseutvikling i relevante fagmiljø i høyere utdanning hvor blant annet økt omfang av undervisning i universell utforming på alle nivå i høyere utdanning er et hovedmål. Universell har tildelt årlige stimuleringsmidler for å få fagmiljøene i gang med å implementere universell utforming som fagbegrep i aktuelle utdanninger.

I 2009, fikk enheten også ansvaret for å koordinere læringsmiljøutvalgene (LMU) på universitetene og høgskolene.