1:2013 Rusforebygging for studenter

Universell har som del av vårt mandat å styrke læringsmiljøutvalgene ved universiteter og høgskoler i deres arbeid med å utvikle gode læringsmiljø. I Universellrapport 1:2013 er temaet rusforebygging overfor studenter, og den har fokus rettet mot bruk av alkohol.

I Stortingsmelding 30 (2011-2012): «Se meg!» beskrives regjeringens rusmiddelpolitikk. Det er satt ambisiøse mål i meldingen, og disse målene forplikter i lærestedenes rusforebyggende arbeid: «Det er regjeringens mål at flest mulig ansatte i privat sektor og alle ansatte i offentlig sektor, samt alle studenter og elever skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse».

Rusforebygging er et tema de fleste lærestedene har på dagsorden. Det gjøres mye bra rusforebyggende arbeid som bidrar til den nasjonale måloppnåelsen. Formålet med rapporten er å gi Læringsmiljøutvalgene et rammeverk i det rusforebyggende arbeidet, og da særlig når det gjelder å utarbeide en rusmiddelpolitikk med gode retningslinjer.