Prosjekt om økt tilgang til studielitteratur

Digitale bøker

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gitt Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell i oppdrag å utrede studiehverdagen for studenter som har vanskeligheter med å lese trykt tekst.

I dag får studenter med en sterk synshemming tilrettelagt studielitteratur etter behov. Utredningen skal vurdere mulighetene og konsekvensene av å utvide tilbudet til å gjelde andre studenter enn de som i dag er omfattet av bestemmelsene i åndsverkloven §§ 17 og 17a.

NLB og Universell skal dele på arbeidet med utredningen, som blant annet skal ta for seg dagens ordning på dette feltet, samt utrede hvilke konsekvenser en utvidet tilgang til å få produsert studielitteratur vil få for berørte parter. Målet er å komme frem til en god ordning som gir alle studenter god tilgang til universelt utformet og tilrettelagt studielitteratur.

Prosjektet skal gi KUD og KD en rapport med forslag til løsninger for gjennomføring av tiltak innen 21. april 2017.

Prosjektet vil starte opp den 21. november 2016. I høyre spalte kan du se tildelingsbrev og mandag, samt følge prosjektets videre utvikling.