Studielitteratur

Tilgang til studielitteratur er helt sentralt for å sikre studenter like muligheter til utdanning. Likevel er mulighetene for å få studielitteratur et stort problem for mange studenter. Gjennom Universitets- og høgskoleloven pålegges lærestedene å sørge for at studentene har likeverdige muligheter til utdanning.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

NLB har ansvar for produksjon av studielitteratur i alternative formater, som lyd og punktskrift. Bare studenter med synshemminger har rett til å få produsert sine bøker hos NLB. Studenter med andre lesehemminger har imidlertid lånerett til alle titler i NLBs boksamling. NLB kan idag produsere bøker mer effektivt enn tidligere, og antall bøker som kan produseres øker. NLB samarbeider med det svenske søsterbiblioteket Myndigheten för tilgängliga medier, for å gjøre flere titler tilgjengelige for norske studenter. 

NLB ønsker et tett samarbeid med lærestedene for en hensiktsmessig prioritering av hvilke bøker som bør produseres. Ny teknologi gjør at studentene selv kan lage lydbøker av artikler og pensumbøker. I samarbeid med NLB og Universell har noen læresteder begynt å legge til rette for egenproduksjon. Ved å sette opp arbeidsstasjoner med utstyr og programvare, kan studentene med opplæring raskt og effektivt gjøre jobbe selv. Prosjektrapporten fra dette prosjektet ligger til nedlasting i boksen til høyre. Ta gjerne kontakt for mer informasjon dersom ditt lærested ønsker å legge til rette for studentenes egenproduksjon.

Universell oppfordrer alle læresteder til å samarbeide med NLB om studielitteraturproduksjon for lesehemmede studenter.