Fremtidens studielitteratur

Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet (KUD) har bedt Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) og Universell om å utarbeide forslag til endring av dagens ordninger og tiltak som kan bedre tilgangen til studielitteratur for studenter som har vansker med å lese trykt tekst. Dette berører spesielt studenter som i dag ikke har rett til å få produsert litteratur hos NLB. Utredningen ble forelagt KD og KUD i begynnelsen av mai, og er nå til politisk behandling.

Direktør ved NLB, Øyvind Engh, presenterer arbeidsgruppas forslag, status for det videre arbeidet og hvilke konsekvenser dette kan få for studentene og lærestedene.