Universell utforming

guggenheimmuseet

I Norge er det en overordnet målsetting om å utvikle et likeverdig samfunn, å fremme likestilling og likeverd, og å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle. Universell utforming er en strategi for å nå dette målet på alle samfunnsområder, også innen høyere utdanning.

Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser slik at de kan tas i bruk på en likeverdig måte av flest mulig, uten at det er behov for tilrettelegging eller en spesiell tilpassing.

Universell utforming er et dynamisk begrep som tas i bruk på stadig flere områder. I høyere utdanning bruker vi begrepet innen mange felt, for eksempel når det gjelder

  • utforming av bygninger og uteområder
  • planlegging av informasjons- og kommunikasjonsteknologi slik at verktøyene kan komme alle studenter til gode
  • planlegging av studieprogram med tanke på mangfoldet i studentmassen
  • nye metoder for undervisning og læring som gir økt studiekvalitet for alle 

Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i ordinære løsninger. Dette krever at man planlegger og utformer utdanning med tanke på mangfoldet i studentmassen. Det gjelder også å planlegge læringsmiljøet med tanke på studenter med nedsatt funksjonsevne, slik at behovet for spesielle løsninger blir så lite som mulig. 

Universells rolle

Nettverk og kompetanseutvikling

Universell tilbyr utdanninginstitusjonene kunnskap om universell utforming som strategi, men også kompetanse om praktiske verktøy for å fylle målsettinger om et universelt utformet læringsmijlø. I den forbindelse tilbyr vi lærestedene individuelt tilpasset opplæring om universell utforming i høyere utdanning. Temaet er også en naturlig del av vår årlige konferanse om inkluderende læringsmiljø.  

Universell utforming som fagbegrep

Universell utforming er et kunnskapsområde som krever teoretisk diskusjon og forskning på innholdet i høyere utdanning. Hva lærer for eksempel arkitekt- og bygningsingeniørstudenter om universell utforming før de skal ut i arbeidslivet? For å nå regjeringens mål om et universelt utformet Norge innen 2025, er det behov for både dybde- og breddekunnskap, og utdanning på alle nivå er av stor betydning.

Vårt oppdrag er å utrede og synliggjøre betydningen av universell utforming som et naturlig fagbegrep i høyere utdanning. Vi støtter utdanningsinstitusjonene i å utvikle egen kompetanse om universell utforming som fagbegrep, og i å øke omfanget av undervisning i tematikken. Blant annet har vi økonomiske støtteordninger for aktuelle fagmiljøer, og for studenter som vil skrive bachelor- eller mastergradsoppgaver om temaet.

 

 

Universell utforming i lovverket

Det er flere lover som inneholder krav om universell utforming, og som berører hvordan vi utformer høyere utdanning. Dette er

  • Universitets- og høgskoleloven

  • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

  • Plan- og bygningsloven

  • Lov om offentlige anskaffelser

Hvordan skal universiteter og høgskoler forholde seg til disse kravene?

Byggteknisk forskrift TEK10 har blant annet bestemmelser om hvordan tiltak skal planlegges, prosjekteres og utføres når det gjelder universell utforming.