Strategi og planer

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som en nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg.

Universell har mange oppdragsgivere. Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet og andre deler av statsforvaltningen gir enheten mange konkrete oppgaver å løse. I tillegg så får enheten oppdrag av mange slag fra høyere utdanningsinstitusjoner og samarbeidspartnere i andre deler av offentlig forvaltning. Universell utreder også problemstillinger på eget initiativ innenfor våre hovedarbeidsområder.

Universell har mange planer og strategiske satsningsområder som varierer fra år til år. Noe ender opp i anbefalinger, veiledere eller rapporter. Annet som et foredrag, et institusjonsbesøk eller et nyhetsbrev. Vi samler vår strategi og planer i et felles dokument kalt "Virksomhetsplan for Universell", og plan for hvert år blir ferdigstilt til 1. mars, hvor også rapport for fjorårets tiltak blir presentert.

En del av vår aktivitet oppstår akutt, og løses umiddelbart. Det finner du ikke her. Men vi tar gjerne i mot forslag til større tiltak og prioriteringer som Universell kan ta tak i til studentenes og sektorens beste.