Individuell tilrettelegging - Et virkemiddel for et likeverdig og effektivt utdanningssystem

Mangfold i høyere utdanning

Det er vesentlig å anerkjenne at studenter har lik rett, men ulike forutsetninger og behov for å kunne ta del i læringsprosessen. 

Hele 15 % av studentene har en form for varig funksjonsnedsettelse (fysisk/psykisk) som påvirker gjennomføring av høyere utdanning. Det ble rapportert blant 8600 studenter på sju ulike læresteder i en læringsmiljøundersøkelse utført av Universell og TNS Gallup i 2012. 

For at mangfoldet blant studentene skal få likeverdige muligheter i høyere utdanning er utdanningsinstitusjonene pålagt å arbeide forebyggende med å utvikle universelle løsninger som inkluderer flest mulig studenter i de ordinære løsningene. Når universell utforming ikke er tilstrekkelig skal støtteapparat på lærestedet sammen med studenten vurdere hva som vil være egnet individuell tilrettelegging. Det gjelder i alt fra undervisnings- og eksamensituasjon til det digitale og fysiske læringsmiljøet. 

Lovkravene til individuell tilrettelegging er hjemlet i universitets- og høyskoleloven (UHL) § 4-3 og i likestillings- og diskrimineringsloven § 21. Bestemmelsene om tilrettelegging i de to lovene ble harmonisert høsten 2019, og i UHL §4-3 heter det nå:

(5) Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. 

En av Universells viktigste oppgaver er å bistå utdanningsinstitusjonene med utforming av retningslinjer om hvordan de kan oppfylle sine forpliktelser.

Universells rolle 

Universell har et nasjonalt ansvar for å koordinere arbeidet som gjøres med tilrettelegging på lærestedene og arbeider på systemnivå med å sikre gode og kvalitetssikrede tilbud og tjenester for studenter med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet går ut på å identifisere funksjonshemmende barrierer i høyere utdanning og utrede og komme med anbefalinger til hensiktsmessig praksis for å skape inkluderende læringsmiljø. 

Dette ønsker vi å oppnå ved å: 

  • Utrede og implementere ny kunnskap om individuell tilrettelegging gjennom rapporter og publikasjoner
  • Tilby foredrag, kurs og rådgivning til lærestedene
  • Tilby nettverk og erfaringsutveksling gjennom arrangering av nasjonale konferanser, forumsmøter, epost-lister og nettsider. 
  • Tilby tredjelinjestøtte til ansatte i komplekse tilretteleggingssaker 

Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.
- Universitets- og høgskoleloven § 4-3, femte ledd
Lær om

Lærestedets tilrettelegging

Hva er lærestedene pliktet til å tilby av individuell tilrettelegging og hva er normativ praksis?

Bli kjent med

Eksterne støtteordninger

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan trenge støtte og virkemidler utover det en utdanningsinstitusjon kan tilby den enkelte student.

Finn dine

Tilretteleggingskontakter

Vi tilbyr oversikt over tilretteleggingskontakter ved norske universiteter og høgskoler.

Rapporter og publikasjoner

Equity in Student Mobility in Nordic Higher Education

Universellrapport 1:2017. Kartlegging av hindringer og muligheter for mobilitet på tvers av nordiske land for studenter med...

Veileder for arbeid med ADHD og Asperger syndrom

Universellrapport 1:2016. Universell har samarbeidet med nasjonale kompetansesentra, tilretteleggere og studenter om å samle kunnskap og...

Nyheter om Tilrettelegging