Universell utforming - En strategi for inkludering og et fag- og kunnskapsområde

I Norge er det en overordnet nasjonal målsetting om å utvikle et likeverdig samfunn, å fremme likestilling og likeverd, og å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle. Universell utforming er en strategi for å nå dette målet på alle samfunnsområder.

Universell utforming er 

  • en visjon og et verdigrunnlag
  • et konkret virkemiddel 
  • et planleggings- og prosessverktøy
  • et fag- og kunnskapsbegrep

Universell har et oppdrag om å utvikle og formidle kunnskap om universell utforming i høyere utdanning!

Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.
- FN-konvensjonen som rettigheter til mennerker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Artikler om universell utforming

Økonomisk støtte

Universell lyser årlig ut prosjektmidler for å styrke arbeidet med universell utforming som fagområde og strategi for bedre læringsmiljø.

Nye regler for uu av IKT

Krav om universell utforming av eksisterende nettløsninger rettet mot studenter gjelder fra 1.1.2021

Nytt om universell utforming